Zaproszenie do składania ofert o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż 130 000 złotych (bez podatku od towarów i usług) prowadzone z wyłączeniem stosowania Przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1919, z późn.zm.).

 1. Zamawiający

  Miasto Ruda Śląska siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska NIP, 641-10-05-769, Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, ul. Gen. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, Tel. 32-248-73-80, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Przedmiot zamówienia

  "Wycinka 40 sztuk drzew wraz w wywiezieniem i uprzątnięciem terenu"

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1

 3. Sposób i termin składania ofert

  1. Ofertę na formularzu oferty należy złożyć, w terminie do dnia 29-10-2021r., do godziny 9:00, w formie:
   1. pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska
   2. w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Kryteria wyboru oferty

  1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena oferowana - 100%.
   1. z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) zostanie zawarta umowa. Termin zawarcia umowy oraz jej treść zostanie przekazana Wykonawcy po zawiadomieniu o wyborze oferty. Wykonawca zastrzega, że niniejsze zapytanie ofertowe nie jest równoznaczne z zawarciem umowy, poprzez przyjęcie oferty.
   2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych na każdym etapie postępowania, bez wskazania przyczyny.

 

ZAŁĄCZNIKI

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA dla zamówienia o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż 130 000 złotych (bez podatku od towarów i usług) prowadzone z wyłączeniem stosowania Przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz.1919, z późn.zm.).

dla zapytania ofertowego: Wymiana konstrukcji dachu oraz naświetli w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej przy ul. Hallera 6

Zamawiający - Miasto Ruda Śląska z siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska NIP 641-10-05-769 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na „Wymiana konstrukcji dachu oraz naświetli w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej przy ul. Hallera 6” zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:

 1. Zakład Remontowo – Budowlany „KLATBUD” – Krzysztof Klatka, ul. Wojska Polskiego 79, 41-603 Świętochłowice, cena ofertowa: 33 087,00 zł brutto

Kierując się kryteriami określonymi w zaproszeniu do składania ofert (cena ofertowa: 100%), Zamawiający - Miasto Ruda Śląska z siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II, 41-709 Ruda Śląska NIP 641-10-05-769 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, wybiera ofertę złożoną przez firmę Zakład Remontowo - Budowlany „KLATBUD” – Krzysztof Klatka, ul. Wojska Polskiego 79, 41-603 Świętochłowice, cena ofertowa: 33 087,00 zł brutto

Przewiduje się zawarcie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia z dniem 31.05.2021 r.

ZAŁĄCZNIKI

Zaproszenie do składania ofert o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż 130 000 złotych (bez podatku od towarów i usług) prowadzone z wyłączeniem stosowania Przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1919, z późn.zm.).

 1. Zamawiający

  Miasto Ruda Śląska siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska NIP, 641-10-05-769, Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, ul. Gen. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, Tel. 32-248-73-80, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Przedmiot zamówienia

  Wymiana konstrukcji dachu oraz naświetli w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej przy ul. Hallera 6.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1

  Oględzin pomieszczeń można dokonywać w dniu 26.05.2021 r., po uprzednim kontakcie telefonicznym. Tel. 32 248-73-80.

 3. Termin realizacji zamówienia

  01.06.2021 r. do 15.06.2021 r.

 4. Sposób i termin składania ofert

  Ofertę na formularzu oferty należy złożyć, w terminie do dnia 28-05-2021r., do godziny 9:00, w formie:

  1. pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska
  2. faksem na nr telefonu: 32-248-73-80
  3. w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Kryteria wyboru oferty

  Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena oferowana - 100%.

  Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) zostanie zawarta umowa. Termin zawarcia umowy oraz jej treść zostanie przekazana Wykonawcy po zawiadomieniu o wyborze oferty.

 6. Okres gwarancji

  Wymagana gwarancja 5 lat.

 

ZAŁĄCZNIKI

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA dla zamówienia o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż 130 000 złotych (bez podatku od towarów i usług) prowadzone z wyłączeniem stosowania Przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz.1919, z późn.zm.).

dla zapytania ofertowego: Zakup wózka widłowego używanego dla celów praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

Zamawiający - Miasto Ruda Śląska z siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska NIP 641-10-05-769 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na „Zakup wózka widłowego używanego dla celów praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej” zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:

 1. LINDE Material Handling Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 59, 03-044 Warszawa, cena ofertowa: 46 740,00 zł brutto
 2. WOMAR S.C Wojciech Hołyński, Marcin Kwoka, ul. Metalowców 6, 44-109 Gliwice, cena ofertowa: 40 405,50 zł brutto
 3. „RAK” Łukasz Rak, ul. Drogowców 33/35A, 42-202 Częstochowa, cena ofertowa: 38 745,00 zł brutto

Kierując się kryteriami określonymi w zaproszeniu do składania ofert (cena ofertowa: 100%), Zamawiający - Miasto Ruda Śląska z siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II, 41-709 Ruda Śląska NIP 641-10-05-769 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, wybiera ofertę złożoną przez firmę „RAK” Łukasz Rak, ul. Drogowców 33/35A, 42-202 Częstochowa, cena ofertowa: 38 745,00 zł brutto

Przewiduje się zawarcie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia z dniem 02.06.2021 r.

ZAŁĄCZNIKI

Zaproszenie do składania ofert o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż 130 000 złotych (bez podatku od towarów i usług) prowadzone z wyłączeniem stosowania Przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1919, z późn.zm.).

 1. Zamawiający

  Miasto Ruda Śląska siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, NIP 641-10-05-769 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, ul. Gen. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, Tel. 32-248-73-80, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Przedmiot zamówienia

  „Zakup wózka widłowego używanego dla celów praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej”

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1

 3. Sposób i termin składania ofert:

  Ofertę na formularzu oferty należy złożyć, w terminie do dnia 21-05-2021 r., do godziny 9:00, w formie:

  1. pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Gen. Hallera 6, 41–709 Ruda Śląska.
  2. faksem na nr telefonu: (32) 248 73 80
  3. w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Kryteria wyboru oferty

  Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena oferowana - 100%.

  1. z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) zostanie zawarta umowa. Termin zawarcia umowy oraz jej treść zostanie przekazana Wykonawcy po zawiadomieniu o wyborze oferty. Wykonawca zastrzega, że niniejsze zapytanie ofertowe nie jest równoznaczne z zawarciem umowy, poprzez przyjęcie oferty.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu technicznego przedmiotu zamówienia z przedłożoną ofertą, w tym również poprzez wezwanie Wykonawcy do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów. W szczególności Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień w przypadku podejrzenia rażąco niskiej ceny.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych na każdym etapie postępowania, bez wskazania przyczyny.
 5. Okres gwarancji

  Gwarancja minimalna 250 mth

 

ZAŁĄCZNIKI