Zaproszenie do składania ofert o udzielenie zamówienia publicznego o wartości, bez podatku od towarów i usług, miejszej niż kwota 130 000 złotych

 1. Zamawiający

  Miasto Ruda Śląska siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska NIP, 641-10-05-769 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, Tel. 32-248-73-80, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Podstawa prawna

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota wskazana w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605).

 3. Przedmiot zamówienia

  Sprzedaż i dostawa MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK I URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH do Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska na rok 2024

 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia

  Od dnia 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

  Realizacja zamówienia przez Wykonawcę odbywać się będzie wg. potrzeb, na podstawie odrębnych zamówień Zamawiającego, zawierających szczegółowy opis danego zlecenia oraz termin wykonania dostawy (pisemnie, emailem, faksem lub telefonicznie) do warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego:

  1. CKZ ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska
  2. CKZ ul. Oświęcimska 90, 41-707 Ruda Śląska
  3. CKZ ul. Gliniana 2, 41-711 Ruda Śląska
  4. CKZ ul. Tunkla 147, 41-707 Ruda Śląska
  5. CKZ ul. Planty Kowalskiego 3, 41-709 Ruda Śląska
 5. Sposób i termin składania ofert

  Ofertę na formularzu oferty należy złożyć, w terminie do dnia 31-10-2023 r., w formie:

  1. w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41–709 Ruda Śląska.
 6. Kryteria wyboru oferty

  Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

  1. cena oferowana - 100%

 

ZAŁĄCZNIKI

Zaproszenie do składania ofert o udzielenie zamówienia publicznego o wartości, bez podatku od towarów i usług, miejszej niż kwota 130 000 złotych

 1. Zamawiający

  Miasto Ruda Śląska siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska NIP, 641-10-05-769 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, Tel. 32-248-73-80, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Podstawa prawna

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota wskazana w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605).

 3. Przedmiot zamówienia

  Sprzedaż i dostawa MATERIAŁÓW BIUROWYCH do Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska na rok 2024

 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia

  Od dnia 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

  Realizacja zamówienia przez Wykonawcę odbywać się będzie wg. potrzeb, na podstawie odrębnych zamówień Zamawiającego, zawierających szczegółowy opis danego zlecenia oraz termin wykonania dostawy (pisemnie, emailem, faksem lub telefonicznie) do warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego:

  1. CKZ ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska
  2. CKZ ul. Oświęcimska 90, 41-707 Ruda Śląska
  3. CKZ ul. Gliniana 2, 41-711 Ruda Śląska
  4. CKZ ul. Tunkla 147, 41-707 Ruda Śląska
  5. CKZ ul. Planty Kowalskiego 3, 41-709 Ruda Śląska
 5. Sposób i termin składania ofert

  Ofertę na formularzu oferty należy złożyć, w terminie do dnia 31-10-2023 r., w formie:

  1. w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41–709 Ruda Śląska.
 6. Kryteria wyboru oferty

  Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

  1. cena oferowana - 100%

 

ZAŁĄCZNIKI

Dachówki

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA dla zamówienia o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż kwota wskazana w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.) dla zapytania ofertowego: Remont dachu w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, przy ul. Hallera 6 – etap II

Znak sprawy: CKZ.2700.02.2023

Zamawiający - Miasto Ruda Śląska z siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska NIP 641-10-05-769 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert dla zapytania ofertowego Remont dachu w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, przy ul. Hallera 6 – etap II, zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:

 1. MET Michał Piekarz
  ul. św. Jana 11/4
  40-012 Katowice
  cena ofertowa: 67 800,00 zł brutto
 2. Zakład Remontowo – Budowlany „KLATBUD” – Krzysztof Klatka
  ul. Wojska Polskiego 79
  41-603 Świętochłowice
  cena ofertowa: 59 900,00 zł brutto
 3. F.H.U. PRAGMA SYSTEM Arkadiusz Świtała
  ul. 11 Listopada 61/18
  41-500 Chorzów
  cena ofertowa: 65 500,00 zł brutto
 4. LP – System Usługi Budowlane
  ul. Sportowców 32
  41-711 Ruda Śląska
  cena ofertowa: 68 200,00 zł brutto

Kierując się kryteriami określonymi w zaproszeniu do składania ofert (cena ofertowa: 100%), Zamawiający - Miasto Ruda Śląska z siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska NIP 641-10-05-769 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, wybiera ofertę złożoną przez firmę: 

Zakład Remontowo – Budowlany „KLATBUD” – Krzysztof Klatka
ul. Wojska Polskiego 79
41-603 Świętochłowice
cena ofertowa: 59 900,00 zł brutto

Przewiduje się zawarcie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia z dniem 22.05.2023 r.

Załączniki

Zaproszenie do składania ofert o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż 130 000 złotych (bez podatku od towarów i usług) prowadzone z wyłączeniem stosowania Przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185, z późn.zm.).

Znak sprawy: CKZ.2700.03.2023

 1. Zamawiający

  Miasto Ruda Śląska siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, NIP 641-10-05-769 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, ul. Gen. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, Tel. 32-248-73-80, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Przedmiot zamówienia

  Odbiór i przetworzenie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi lub produktów pochodnych – kategoria 3 z warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2

 3. Termin realizacji zamówienia

  Od dnia 11.09.2023 r. do 31.12.2023 r. – zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

  Realizacja zamówienia przez Wykonawcę odbywać się będzie zgodnie z Harmonogramem odbioru odpadów. Odbiór odpadów nastąpi z warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego:

  1. ul. Oświęcimska 90, 41-707 Ruda Śląska
  2. ul. Gliniana 2, 41-711 Ruda Śląska
 4. Sposób i termin składania ofert

  Ofertę na formularzu oferty należy złożyć, w terminie do dnia 31-08-2023 r., do godziny 9:00, w formie:

  1. pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41 – 709 Ruda Śląska.
  2. w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Kryteria wyboru oferty

  Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena oferowana - 100%

  Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) zostanie zawarta umowa.

 6. Warunki płatności

  Zamawiający będzie dokonywał zapłaty po wykonaniu każdego odbioru odpadów na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem z konta bankowego Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury.

 7. Pozostałe informacje

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny.

Załączniki

Dachówki

Zaproszenie do składania ofert o udzielenie zamówienia publicznego o wartości, bez podatku od towarów i usług, mniejszej niż kwota 130 000 złotych

Znak sprawy: CKZ.2700.02.2023

 1. Zamawiający

  Miasto Ruda Śląska siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, NIP 641-10-05-769 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, Tel. 32-248-73-80, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Podstawa prawna

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota wskazana w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.)

 3. Przedmiot zamówienia

  Remont dachu w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, przy ul. Hallera 6 – etap II.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Przedmiar robót – Załącznik Nr 2.

 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia

  Od dnia 22.05.2023 r. do 31.05.2023 r.

 5. Sposób i termin składania ofert

  Ofertę na formularzu oferty należy złożyć, w terminie do dnia 19-05-2023 r. do godz. 10:00, w formie:

  1. w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41 – 709 Ruda Śląska.
 6. Kryteria wyboru oferty

  Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

  1. cena oferowana - 100%

  Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) zostanie zawarta umowa (wzór umowy - Załącznik Nr 4)

 7. Warunki płatności

  Płatność za wykonanie przedmiotu umowy uregulowana zostanie jednorazowo po wykonaniu przedmiotu umowy i jego odbiorze, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem z konta bankowego Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury.

 8. Okres gwaracji

  Wymagana gwarancja 5 lat.

 9. Pozostałe informacja

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny.

Załączniki: