Deklaracja dostępności strony internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • 1.3.1 - Informacje i relacje: Elementy HTML służące do uruchomienia akcji są niepoprawnie użyte.
 • 1.3.4 – Orientacja: Z treści strony nie można korzystać bez względu na orientację ekranu (pionowa/pozioma).
 • 1.4.1 - Użycie koloru: Linki nie są spójnie wyróżniane wizualnie.
 • 1.4.4 - Zmiana rozmiaru tekstu: Rozmiar czcionek w elementach formularzy jest określany tylko w jednostkach względnych.
 • 1.4.10 – Dopasowanie do ekranu: Mniejsza szerokość lub wysokość widoku strony ogranicza treści i funkcje i wymaga przesuwania widoku strony w poziomie.
 • 2.1.1 – Klawiatura: Elementy HTML służące do uruchomienia akcji są niepoprawnie użyte.
 • 3.1.2 - Język części: Treści obcojęzyczne mają niepoprawnie zdefiniowany język.
 • 3.3.1 - Identyfikacja błędu: Informacja o błędzie w formularzu niejasno opisuje błąd oraz jest niezrozumiała dla wszystkich użytkowników.
 • 4.1.1 – Poprawność kodu: Na stronie są błędy walidacji lub przestarzałe, nieużywane elementy HTML.
 • 4.1.2 - Nazwa, rola, wartość: Elementy HTML służące do uruchomienia akcji są niepoprawnie użyte.
 • 4.1.2 - Nazwa, rola, wartość: Na stronie są błędy walidacji lub przestarzałe, nieużywane elementy HTML.
 • 4.1.3 – Komunikaty o stanie: Komunikaty o statusie lub błędach są niedostępne dla technologii wspomagających bez konieczności przemieszczania fokusa.

Wyłączenia

 • Mapy oraz mapy interaktywne - Artykuł 3 ust. 2 pkt. 4) Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Łukasz Ocipka.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: (32) 340-49-18

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miasta Ruda Śląska
 • Adres: Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: (32) 244 90 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W skład Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej wchodzą:

 1. budynek przy ulicy Gen. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska,
 2. budynek przy ulicy Planty Kowalskiego 3, 41-709 Ruda Śląska,
 3. budynek przy ulicy Ks. L. Tunkla 147, 41-707 Ruda Śląska,
 4. część budynku należącego do Zespołu Szkół nr 2, ul. Gliniana 2, 41-711 Ruda Śląska,
 5. część budynku należącego do III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II, ul. Oświęcimska 90, 41-707 Ruda Śląska.

Budynek przy ulicy Gen. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska

Sposób dojazdu

Piesze dojście do budynku możliwe jest od ulicy Gen. Hallera. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej. Chodnik wykonany jest z kostki brukowej oraz płyt chodnikowych. Na trasie dojścia do budynku występują przeszkody. Najbliższe przystanki autobusowe i tramwajowe znajdują się w odległości około 250 metrów od budynku placówki. Wjazd na teren placówki umożliwiają dwie bramy wjazdowe. Brama główna usytuowana od strony ulicy Gen. Hallera 6 przeznaczona jest dla wjazdu samochodów osobowych i dostawczych. Kontrolę na pojazdami korzystającymi z wjazdu pełnią oddelegowani pracownicy Zespół Szkół nr 1. Brama tylna usytuowana jest od strony boiska piłkarskiego „Orlik”. Wjazd dedykowany jest autobusom oraz samochodom ciężarowym. Brama otwierana jest po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Miejsca parkingowe

Na terenie placówki znajduje się parking dla samochodów osobowych i dostawczych bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość podjazdu samochodem pod wejście główne budynku oraz rezerwacji miejsc parkingowych dla gości, w tym dla osób z niepełnosprawnościami po wcześniejszym kontakcie telefonicznym

Wejścia do budynku

Do budynku prowadzą dwa wejścia: wejście główne oraz wejście do Regionalnego Centrum Szkoleniowego TOYOTA (otwierane w czasie ewakuacji). Wejścia  wolne są od różnic wysokościowych i przeszkód terenowych oraz jasno oświetlone. Drzwi wejściowe otwierane ręcznie. Przy wejściu głównym w miejscu niedostępnym dla osoby na wózku inwalidzkim umieszczono dzwonek przywoławczy. Istnieje możliwość pomocy ze strony pracowników placówki przy wejściu do budynku po uprzednim powiadomieniu. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

Poruszanie się wewnątrz budynku

Przy wejściach nie umieszczono informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku. Oddelegowani pracownicy udzielają informacji umożliwiających odnalezienie poszukiwanego pomieszczenia. Korytarze w budynku umożliwiają poruszanie się na wózku inwalidzkim oraz nie występują w nich obiekty mogące utrudniać poruszanie się. W budynku nie wyznaczono miejsc odpoczynku. W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Nie ma także oznaczeń w alfabecie Braille`a i oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma również pętli indukcyjnej.

Dostępność na wyższe kondygnacje budynku

Nie wszystkie kondygnacje budynku są dostępne dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu. W budynku nie znajduje się winda. Schody na wyższe kondygnacje posiadają poręcz i nie posiadają antypoślizgowej nawierzchni. Istnieje możliwość pomocy ze strony pracowników placówki przy wejściu na wyższe kondygnacje po uprzednim powiadomieniu.

Toalety dla osób z niepełnosprawnościami

W budynku nie znajdują się toalety posiadające dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym. Warunkiem wejścia na teren budynku jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego oraz zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 2 dni przed planowaną wizytą.

Budynek przy ulicy Planty Kowalskiego 3, 41-709 Ruda Śląska

Sposób dojazdu

Piesze dojście do budynku możliwe jest od ulicy Planty Kowalskiego. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej. Chodnik wykonany jest z kostki brukowej oraz płyt chodnikowych. Na trasie dojścia do budynku występują przeszkody. Najbliższe przystanki autobusowe i tramwajowe znajdują się w odległości około 300 metrów od budynku placówki. Wjazd na teren placówki umożliwia brama wjazdowa, usytuowana od strony ulicy, otwierana w godzinach pracy placówki, przeznaczona dla wjazdu samochodów osobowych i dostawczych.

Miejsca parkingowe

Na terenie placówki znajduje się parking dla samochodów osobowych i dostawczych bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość rezerwacji miejsc parkingowych dla gości, w tym dla osób z niepełnosprawnościami po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Brak możliwości podjazdu samochodem pod wejście główne budynku.

Wejścia do budynku

Do budynku prowadzą trzy wejścia: wejście główne, wejście od strony parkingu oraz wejście ewakuacyjne (otwierane w czasie ewakuacji). Wejście główne oraz ewakuacyjne wolne są od różnic wysokościowych i przeszkód terenowych oraz jasno oświetlone. Wejście od strony parkingu nie jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Drzwi wejściowe otwierane ręcznie. Przy drzwiach wejściowych nie umieszczono dzwonka przywoławczego. Istnieje możliwość pomocy ze strony pracowników placówki przy wejściu do budynku po uprzednim powiadomieniu. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

Poruszanie się wewnątrz budynku

Przy wejściach nie umieszczono informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku. Oddelegowani pracownicy udzielają informacji umożliwiających odnalezienie poszukiwanego pomieszczenia. Korytarze w budynku umożliwiają poruszanie się na wózku inwalidzkim oraz nie występują w nich obiekty mogące utrudniać poruszanie się. W budynku nie wyznaczono miejsc odpoczynku. W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Nie ma także oznaczeń w alfabecie Braille`a i oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma również pętli indukcyjnej.

Dostępność na wyższe kondygnacje budynku

Wszystkie kondygnacje budynku są dostępne dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu. W budynku nie znajduje się winda. Schody na wyższe kondygnacje posiadają poręcz i nie posiadają antypoślizgowej nawierzchni. Istnieje możliwość pomocy ze strony pracowników placówki przy wejściu na wyższe kondygnacje, po uprzednim powiadomieniu, przy pomocy dźwigu schodowego ręcznego.

Toalety dla osób z niepełnosprawnościami

Na parterze budynku znajduje się toaleta posiadająca dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym. Warunkiem wejścia na teren budynku jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego oraz zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 2 dni przed planowaną wizytą.

Budynek przy ulicy Ks. L. Tunkla 147, 41-707 Ruda Śląska

Sposób dojazdu

Piesze dojście do budynku możliwe jest od ulicy Ks. L. Tunkla. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej. Chodnik wykonany jest z kostki brukowej oraz płyt chodnikowych. Na trasie dojścia do budynku występują przeszkody. Najbliższe przystanki autobusowe i tramwajowe znajdują się w odległości około 500 metrów od budynku placówki. Wjazd na teren placówki umożliwiają dwie bramy wjazdowe, usytuowane od strony ulicy,  przeznaczone dla wjazdu samochodów osobowych i dostawczych. Brama główna otwierana jest w godzinach pracy placówki, natomiast brama rezerwowa w zależności od powstałych potrzeb.

Miejsca parkingowe

Na terenie placówki znajduje się parking dla samochodów osobowych i dostawczych bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość rezerwacji miejsc parkingowych dla gości, w tym dla osób z niepełnosprawnościami po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Wejścia do budynku

Do budynku prowadzą cztery wejścia: wejście główne, wejście do serwisu samochodowego, wejście do pracowni murarskiej (otwierane w czasie ewakuacji) oraz wejście do pracownia technologii robót wykończeniowych w budownictwie (otwierane w czasie ewakuacji). Wejście główne oraz wejście do serwisu samochodowego wolne są od różnic wysokościowych i przeszkód terenowych oraz jasno oświetlone. Drzwi wejściowe otwierane ręcznie. Przy wejściu głównym w miejscu niedostępnym dla osoby na wózku inwalidzkim umieszczono dzwonek przywoławczy. Istnieje możliwość pomocy ze strony pracowników placówki przy wejściu do budynku po uprzednim powiadomieniu. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

Poruszanie się wewnątrz budynku

Przy wejściach nie umieszczono informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku. Oddelegowani pracownicy udzielają informacji umożliwiających odnalezienie poszukiwanego pomieszczenia. Korytarze w budynku umożliwiają poruszanie się na wózku inwalidzkim, jednak nie są wolne od różnic wysokościowych. W korytarzach nie występują obiekty mogące utrudniać poruszanie się. W budynku nie wyznaczono miejsc odpoczynku. W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Nie ma także oznaczeń w alfabecie Braille`a i oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma również pętli indukcyjnej.

Dostępność na wyższe kondygnacje budynku

Budynek posiada jedną kondygnację.

Toalety dla osób z niepełnosprawnościami

W budynku znajduje się toaleta posiadająca dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami, z wyjątkiem braku zamontowanych poręczy.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym. Warunkiem wejścia na teren budynku jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego oraz zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 2 dni przed planowaną wizytą.

Część budynku należącego do Zespołu Szkół nr 2 przy ulicy Glinianej 2, 41-711 Ruda Śląska

Sposób dojazdu

Piesze dojście do budynku możliwe jest od ulicy Glinianej, 1 Maja oraz Edmunda Kokota. Przejścia dla pieszych posiadają sygnalizację świetlną bez sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik wykonany jest z kostki brukowej oraz płyt chodnikowych. Na trasie dojścia do budynku występują przeszkody. Najbliższe przystanki autobusowe i tramwajowe znajdują się w odległości około 200 metrów od budynku placówki. Wjazd na teren Zespołu Szkół nr 2 umożliwia brama wjazdowa, usytuowana od strony ulicy Glinianej,  przeznaczona dla wjazdu samochodów osobowych i dostawczych. Brama otwierana jest w godzinach pracy placówki.

Miejsca parkingowe

Placówka nie posiada parkingu dla samochodów osobowych. Na terenie Zespołu Szkół nr 2 znajduje się parking dla samochodów osobowych bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość rezerwacji miejsc parkingowych dla gości, w tym dla osób z niepełnosprawnościami po uzyskaniu wcześniejszej zgody Dyrekcji Zespołu Szkół nr 2.

Wejścia do budynku

Do budynku prowadzą trzy wejścia: wejście główne Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, wejście od strony boiska szkolnego oraz wejście główne Zespołu Szkół nr 2. Wejście główne Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej oraz wejście od strony boiska szkolnego nie są dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Wejście główne Zespołu Szkół nr 2 wolne jest od różnic wysokościowych i przeszkód terenowych oraz jasno oświetlone. Drzwi wejściowe otwierane ręcznie. Przy wejściu głównym Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej w miejscu niedostępnym dla osoby na wózku inwalidzkim umieszczono dzwonek przywoławczy. Istnieje możliwość pomocy ze strony pracowników placówki przy wejściu do budynku po uprzednim powiadomieniu. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

Poruszanie się wewnątrz budynku

Pomieszczenia Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej mieszczą się na pierwszym piętrze lewego skrzydła budynku Zespołu Szkół nr 2. Przy wejściach nie umieszczono informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku. Oddelegowani pracownicy udzielają informacji umożliwiających odnalezienie poszukiwanego pomieszczenia. Korytarze w budynku umożliwiają poruszanie się na wózku inwalidzkim oraz nie występują w nich obiekty mogące utrudniać poruszanie się. W budynku nie wyznaczono miejsc odpoczynku. W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Nie ma także oznaczeń w alfabecie Braille`a i oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma również pętli indukcyjnej.

Dostępność na wyższe kondygnacje budynku

Nie wszystkie kondygnacje budynku są dostępne dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu. W budynku nie znajduje się winda. Schody na wyższe kondygnacje posiadają poręcz i nie posiadają antypoślizgowej nawierzchni. Istnieje możliwość pomocy ze strony pracowników placówki przy wejściu na wyższe kondygnacje po uprzednim powiadomieniu.

Toalety dla osób z niepełnosprawnościami

W części budynku, w którym mieści się Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej nie znajdują się toalety posiadające dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość skorzystania z toalety przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych która znajdując się na parterze Zespołu Szkół nr 2.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich pomieszczeń, z wyjątkiem pomieszczeń produkcyjnych, można wejść z psem asystującym. Warunkiem wejścia na teren budynku jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego oraz zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 2 dni przed planowaną wizytą.

Część budynku należącego do III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II, ul. Oświęcimska 90, 41-707 Ruda Śląska

Sposób dojazdu

Piesze dojście do budynku możliwe jest od ulicy Oświęcimskiej, Łukasiewicza oraz Opolskiej. Przejścia dla pieszych posiadają sygnalizację świetlną bez sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik wykonany jest z kostki brukowej oraz płyt chodnikowych. Na trasie dojścia do budynku występują przeszkody. Najbliższe przystanki autobusowe i tramwajowe znajdują się w odległości około 150 metrów od budynku placówki. Wjazd na teren III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II umożliwiają dwie bramy wjazdowe, usytuowane od strony ulic Oświęcimskiej oraz Opolskiej,  przeznaczone dla wjazdu samochodów osobowych i dostawczych. Brama wjazdowa od strony ulicy Oświęcimskiej otwierana jest w godzinach pracy placówki, natomiast brama wjazdowa od strony ulicy Opolskiej w zależności od powstałych potrzeb.

Miejsca parkingowe

Placówka nie posiada parkingu dla samochodów osobowych. Na terenie III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II znajduje się parking dla samochodów osobowych bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Parking na terenie III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II możliwy jest po uzyskaniu wcześniejszej zgody Dyrekcji szkoły. Parking ogólnodostępny z wyznaczonymi miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy ulicy Oświęcimskiej oraz przy ulicy Opolskiej.

Wejścia do budynku

Do części budynku, w którym mieści się Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej prowadzą trzy wejścia: wejście główne Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, wejście na stołówkę oraz wejście główne III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II. Wejście główne Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej oraz wejście na stołówkę nie są dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Wejście główne III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II wolne jest od różnic wysokościowych i przeszkód terenowych oraz jasno oświetlone. Drzwi wejściowe otwierane ręcznie. Przy wejściu głównym Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej w miejscu niedostępnym dla osoby na wózku inwalidzkim umieszczono dzwonek przywoławczy. Istnieje możliwość pomocy ze strony pracowników placówki przy wejściu do budynku po uprzednim powiadomieniu. W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

Poruszanie się wewnątrz budynku

Pomieszczenia Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej mieszczą się na parterze budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II. Przy wejściach nie umieszczono informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku. Oddelegowani pracownicy udzielają informacji umożliwiających odnalezienie poszukiwanego pomieszczenia. Korytarze w budynku umożliwiają poruszanie się na wózku inwalidzkim oraz nie występują w nich obiekty mogące utrudniać poruszanie się. W budynku nie wyznaczono miejsc odpoczynku. W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Nie ma także oznaczeń w alfabecie Braille`a i oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma również pętli indukcyjnej.

Dostępność na wyższe kondygnacje budynku

Wszystkie kondygnacje budynku są dostępne dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu. W budynku znajduje się winda oraz platformy schodowe dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Schody na wyższe kondygnacje posiadają poręcz i nie posiadają antypoślizgowej nawierzchni. Istnieje możliwość pomocy ze strony pracowników placówki przy wejściu na wyższe kondygnacje po uprzednim powiadomieniu.

Toalety dla osób z niepełnosprawnościami

W części budynku, w którym mieści się Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej nie znajdują się toalety posiadające dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość skorzystania z toalety przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich pomieszczeń, z wyjątkiem pomieszczeń produkcyjnych, można wejść z psem asystującym. Warunkiem wejścia na teren budynku jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego oraz zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 2 dni przed planowaną wizytą.

Załączniki