WAŻNE DOKUMENTY

Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej jest placówką oświatowo-wychowawczą i działa na podstawie:

 • Aktu Założycielskiego,
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,
 • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 • Statutu,
 • Zarządzeń Dyrektora Szkoły,
 • Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
 • Regulaminu kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych,
 • Regulaminu kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
 • Regulaminu turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników,
 • Regulaminu Pracy Rady Pedagogicznej,
 • Regulaminu Warsztatu nr 1,
 • Regulaminu Warsztatu nr 2,
 • Regulaminu Warsztatu nr 3,
 • Regulaminu Warsztatu nr 4,
 • Regulaminu Ośrodka Pozaszkolnych Form Kształcenia.

Organem prowadzącym placówkę jest Miasto Ruda Śląska. Organem nadzoru pedagogicznego jest Śląski Kurator Oświaty. Na czele placówki stoi Dyrektor.

Załączniki