Zaproszenie do składania ofert o udzielenie zamówienia publicznego o wartości, bez podatku od towarów i usług, mniejszej niż kwota 130 000 złotych

 1. Zamawiający

  Miasto Ruda Śląska siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, NIP 641-10-05-769 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, Tel. 32-248-73-80, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Podstawa prawna

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota wskazana w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

 3. Przedmiot zamówienia

  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub na dwie części:

  Część I: „Remont i wymiana podłóg wraz z malowaniem pokoi w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej przy ul. Hallera 6.”

  Część II: „Wykonanie lamperii w korytarzu w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej przy ul. Planty Kowalskiego 3.”

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Przedmiar robót – Załącznik Nr 2.

 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia

  Od dnia 24.06.2024 r. do 19.07.2024 r.

 5. Sposób i termin składania ofert

  Ofertę na formularzu oferty należy złożyć, w terminie do dnia 14.06.2024 r., do godz. 10:00, w formie:

  1. w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41–709 Ruda Śląska.

  Oferta musi być podpisana przzez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

 6. Kryteria wyboru oferty

  Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

  1. Cena ofertowa - 100%

  Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 7. Informacje dotyczące umowy

  Z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą), zostanie zawarta umowa. Termin zawarcia umowy zostanie ustalony po zawiadomieniu o wyborze oferty. Istotne postanowienia umowy zawiera załączony wzór umowy (Załącznik Nr 4).

 8. Warunki płatności

  Płatność za wykonanie przedmiotu umowy uregulowana zostanie jednorazowo po wykonaniu przedmiotu umowy i jego odbiorze, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem z konta bankowego Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury.

 9. Okres gwarancji

  Wymagana gwarancja 5 lat.

 10. Pozostałe informacje

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny.

ZAŁĄCZNIKI

Zaproszenie do składania ofert o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż 130 000 złotych (bez podatku od towarów i usług) prowadzone z wyłączeniem stosowania Przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605, z późn.zm.).

  1. Zamawiający

   Miasto Ruda Śląska siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, NIP 641-10-05-769 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, ul. Gen. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, Tel. 32-248-73-80, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  2. Przedmiot zamówienia

   Sprzedaż, dostawa i montaż kotła gazowego wraz z niezbędnym wyposażeniem w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego oraz demontaż wraz z utylizacją obecnie używanego kotła w budynku.

   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2

  3. Termin realizacji zamówienia

   Od dnia 01.07.2024 r. do 30.08.2024 r. – zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

  4. Sposób i termin składania ofert

   Ofertę na formularzu oferty należy złożyć, w terminie do dnia 20.06.2024 r., do godz. 12:00, w formie:

   1. pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41–709 Ruda Śląska.
   2. w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  5. Kryteria wyboru oferty

   Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

   Nazwa kryterium Symbol kryterium Waga
   Cena C 85%
   Okres gwarancji G 15%

   Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (P), będąca sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach: P=C+G

   W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert jednakowej liczby punktów postępowanie wygrywa oferta o najniższej cenie.

   Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:

   Kryterium „Cena” Wzór cena(zaokrąglenie do 2 miejsca po przecinku)

   Gdzie:

   Cmin - najniższa cena całkowita spośród badanych ofert

   Cbad - cena całkowita oferty badanej

   C - Liczba punków badanej oferty w kryterium najniższa cena

   Kryterium „Okres gwarancji” Wzór okres gwarancji

   Gdzie:

   Gbad - Łączny okres gwarancji zaoferowany w badanej ofercie

   Gmax - najdłuższy okres gwarancji spośród badanych ofert

   G - Liczba punktów badanej oferty w kryterium okres gwarancji

   UWAGA:

   Łączny okres gwarancji musi być podany w Formularzu oferty w pełnych miesiącach (minimum 36 miesięcy).

   W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje w ofercie okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy, to jego oferta zostanie odrzucona.

   Jeśli Wykonawca w Formularzu oferty nie wskaże okresu gwarancji, Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji, tj. 36 miesięcy na wykonane roboty.

  6. Warunki płatności

   Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia uregulowana zastanie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem z konta bankowego Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury. Faktura zostanie dostarczona do siedziby Zamawiającego do dnia 30.08.2024 r.

   Dane do faktury:
   Nabywca - Miasto Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, NIP: 641-10-05-769
   Odbiorca - Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska

  7. Pozostałe informacje

   Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny.

ZAŁĄCZNIKI

Zaproszenie do składania ofert o udzielenie zamówienia publicznego o wartości, bez podatku od towarów i usług, miejszej niż kwota 130 000 złotych

 1. Zamawiający

  Miasto Ruda Śląska siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, NIP 641-10-05-769 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, Tel. 32-248-73-80, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Podstawa prawna

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota wskazana w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

 3. Przedmiot zamówienia

  Sprzedaż i dostawa jednorazowych pojemników, sztućców i akcesoriów do pakowania żywności na potrzeby Warsztatu Gastronomicznego CKZ w Rudzie Śląskiej w roku 2024.

 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia

  Od dnia 22.01.2024 r. do 31.12.2024 r. – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

  Realizacja zamówienia przez Wykonawcę odbywać się będzie wg. potrzeb, na podstawie odrębnych zamówień Zamawiającego, zawierających szczegółowy opis danego zlecenia oraz termin wykonania dostawy (pisemnie, emailem, faksem lub telefonicznie) do warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego:

  1. Warsztat Gastronomiczny CKZ ul. Oświęcimska 90, 41-707 Ruda Śląska
  2. Warsztat Gastronomiczny CKZ ul. Gliniana 2, 41-711 Ruda Śląska
 5. Sposób i termin składania ofert

  Ofertę na formularzu oferty należy złożyć, w terminie do dnia 19-01-2024 r. godz. 12:00, w formie:

  1. w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41–709 Ruda Śląska.
 6. Kryteria wyboru oferty

  Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

  1. cena oferowana - 100%

 

ZAŁĄCZNIKI

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA dla zamówienia o wartości szacunkowej mniejszej niż kwota wskazana w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.) dla zapytania ofertowego: dla zapytania ofertowego: Sprzedaż i dostawa jednorazowych pojemników, sztućców i akcesoriów do pakowania żywności na potrzeby Warsztatu Gastronomicznego CKZ w Rudzie Śląskiej w roku 2024

Zamawiający - Miasto Ruda Śląska z siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska NIP 641-10-05-769 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na sprzedaż i dostawę jednorazowych pojemników, sztućców i akcesoriów do pakowania żywności na potrzeby Warsztatu Gastronomicznego CKZ w Rudzie Śląskiej w roku 2024, zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:

 1. PACKMAN Sp. z o. o
  ul. Przemysłowa 4
  05-119 Łajski
  cena ofertowa: 849,46 zł brutto
 2. Hurtownia Opakowań JANG II
  ul. Tyska 9
  40-649 Katowice
  oferta nie została w całości wyceniona – ulega odrzuceniu
 3. MARKUS II DYSTRYBUCJA HURTOWNIA OPAKOWAŃ TOMASZ WEPS
  ul. Repecka 49H
  42-603 Tarnowskie Góry
  oferta wpłynęła po terminie składania ofert – ulega odrzuceniu

Kierując się kryteriami określonymi w zaproszeniu do składania ofert (cena ofertowa: 100%), Zamawiający - Miasto Ruda Śląska z siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska NIP 641-10-05-769 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, wybiera ofertę złożoną przez firmę: 

PACKMAN Sp. z o.o
ul. Przemysłowa 4
05-119 Łajski
cena ofertowa: 849,46 zł brutto

Przewiduje się zawarcie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia z dniem 05.02.2024 r.

Załączniki

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA dla zamówienia o wartości szacunkowej mniejszej niż kwota wskazana w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.) dla zapytania ofertowego: dla zapytania ofertowego: Sprzedaż i dostawa ŚRODKÓW CZYSTOŚCI do Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska na rok 2024

Zamawiający - Miasto Ruda Śląska z siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska NIP 641-10-05-769 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na sprzedaż i dostawę ŚRODKÓW CZYSTOŚCI do Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:

 1. DABEX Kołodziej i Jęczmionka Sp. z o.o.
  ul. Żelazna 4
  41-709 Ruda Śląska
  cena ofertowa: 2 657,80 zł brutto
 2. MARPOL SZLENCKA Sp. z o.o.
  ul. Michałkowicka 51
  41-103 Siemianowice Śląskie
  cena ofertowa: 2 335,34 zł brutto

Kierując się kryteriami określonymi w zaproszeniu do składania ofert (cena ofertowa: 100%), Zamawiający - Miasto Ruda Śląska z siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska NIP 641-10-05-769 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, wybiera ofertę złożoną przez firmę: 

MARPOL SZLENCKA Sp. z o.o.
ul. Michałkowicka 51
41-103 Siemianowice Śląskie
cena ofertowa: 2 335,34 zł brutto

Przewiduje się zawarcie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia z dniem 28.12.2023 r.

Załączniki