Zaproszenie do składania ofert o udzielenie zamówienia publicznego o wartości, bez podatku od towarów i usług, mniejszej niż kwota 130 000 złotych

Znak sprawy: CKZ.2700.02.2023

 1. Zamawiający

  Miasto Ruda Śląska siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, NIP 641-10-05-769 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, Tel. 32-248-73-80, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Podstawa prawna

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota wskazana w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.)

 3. Przedmiot zamówienia

  Remont dachu w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, przy ul. Hallera 6 – etap II.

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Przedmiar robót – Załącznik Nr 2.

 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia

  Od dnia 22.05.2023 r. do 31.05.2023 r.

 5. Sposób i termin składania ofert

  Ofertę na formularzu oferty należy złożyć, w terminie do dnia 19-05-2023 r. do godz. 10:00, w formie:

  1. w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41 – 709 Ruda Śląska.
 6. Kryteria wyboru oferty

  Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

  1. cena oferowana - 100%

  Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) zostanie zawarta umowa (wzór umowy - Załącznik Nr 4)

 7. Warunki płatności

  Płatność za wykonanie przedmiotu umowy uregulowana zostanie jednorazowo po wykonaniu przedmiotu umowy i jego odbiorze, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem z konta bankowego Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury.

 8. Okres gwaracji

  Wymagana gwarancja 5 lat.

 9. Pozostałe informacja

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny.

Załączniki: