Projekt finansowany z Unii Europejskiej
Przejdź do treści

Rekrutacja

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

 1. Proces rekrutacji będzie przebiegał zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. Każdy z potencjalnych uczestników będzie miał jednakowy dostęp do zaplanowanych w projekcie form wsparcia bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznanie lub światopogląd, orientację seksualną.
 2. Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie przez Kandydata Formularza rekrutacyjnego (wzór – Załącznik nr 1 do Regulaminu Projektu) oraz Oświadczenia Uczestnika Projektu (wzór – Załącznik nr 2 do Regulaminu Projektu), a także Zakresu danych uczestników projektu powierzonych do przetwarzania (wzór – Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu).
 3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, muszą zostać opatrzone podpisem Kandydata.
 4. Osoba nie jest Uczestnikiem innego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
 5. Uczestnictwo w Projekcie jest dobrowolne i bezpłatne.
 6. Rekrutacji podlegają w pierwszej kolejności: osoby, które złożyły wszystkie dokumenty i spełniają wszystkie kryteria uczestnictwa. Osoby zrekrutowane w drugiej kolejności mogą uczestniczyć w projekcie, wtedy gdy liczba uczestników projektu zrekrutowanych w pierwszej kolejności, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w projekcie, jest mniejsza od liczby miejsc w projekcie.
 7. Rekrutację prowadzi Komisja Rekrutacyjna Projektu.
 8. Rekrutacja Uczestników prowadzona będzie w dwóch turach w następujących okresach:
  • I tura – sierpień – wrzesień 2022 r.,
  • II tura – listopad – grudzień 2022 r.
 9. W przypadku niezrekrutowania założonej w projekcie liczby uczestników przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca i wówczas będzie przebiegała ona poza terminami wyznaczonymi w ust. 8, do momentu zrekrutowania pełnej grupy.
 10. Formularze rekrutacyjne należy dostarczyć do Biura Projektu osobiście lub za pośrednictwem poczty (tradycyjnej lub elektronicznej).
 11. Informacje o terminach składania Formularzy rekrutacyjnych będą rozpowszechniane przez stronę internetową.
 12. Dokumenty złożone po terminie naboru lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
 13. Weryfikacji Formularzy rekrutacyjnych dokonuje Komisja Rekrutacyjna.
 14. Osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będą miały pierwszeństwo udziału w projekcie.
 15. Kandydat staje się Uczestnikiem Projektu w momencie podpisania przez niego:
  • Umowy uczestnictwa w projekcie (wzór – Załącznik nr 4 do Regulaminu Projektu),
  • Deklaracji uczestnictwa w Projekcie (wzór – Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu),
 16. Dokumenty te muszą być podpisane nie później niż w dniu rozpoczęcia przez daną osobę udziału w danej formie wsparcia.
 17. Uczestnik Projektu może uczestniczyć w jednej formie wsparcia w ramach projektu „Czas na fachowców”.
 18. Warunkiem zakończenia udziału w Projekcie jest zakończenie, w okresie realizacji Projektu, udziału w formie wsparcia, na które Uczestnik Projektu został skierowany.

Obowiązku uczestnika projektu

 • przestrzegania zapisów Regulaminu Projektu;
 • aktywnego udziału w formach wsparcia, na które został skierowany w ramach Projektu;
 • regularnego uczęszczania na zajęcia (dopuszczalny limit nieobecności w danym działaniu wynosi 25%);
 • uczestnictwa w badaniach związanych z realizacją Projektu, w tym w badaniach, które mogą być przeprowadzane przez instytucje nadzorujące Projekt (m.in. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego);
 • potwierdzania uczestnictwa na zajęciach podpisem na liście obecności;
 • pisemnego potwierdzania otrzymania wsparcia, m.in. materiałów szkoleniowych;
 • przystąpienia do egzaminów wewnętrznych lub zewnętrznych (jeśli są one przewidziane);
 • bieżącego informowania Biura Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na dalszy udział w Projekcie;
 • bieżącego informowania Biura Projektu o terminach i przyczynach nieobecności na zajęciach;
 • bieżącego informowania Biura Projektu o wszelkich zmianach dotyczących danych zawartych w dokumentach zgłoszeniowych;
 • udostępnienia danych osobowych niezbędnych do realizacji projektu, w szczególności związanych z potwierdzaniem kwalifikowalności wydatków, udzielaniem wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), współfinansowanego z EFS, na podstawie Umowy powierzenia danych osobowych zawartej w dniu 15.07.2022 pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach a Miastem Ruda Śląska reprezentowanym przez Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej.

Do pobrania