Projekt finansowany z Unii Europejskiej
Przejdź do treści

Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie OBSŁUGI WÓZKA JEZDNIOWEGO

Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie OBSŁUGI WÓZKA JEZDNIOWEGO

Cel wsparcia

Nabycie uprawnień do kierowania wózkami jezdniowymi podnośnikowymi z mechanicznym napędem podnoszenia (z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem).

Grupa docelowa

Uczestnikami kursu może zostać 20 osób dorosłych chcących nabyć lub uzupełnić swoje kompetencje, kwalifikacje zawodowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy.

Kryteria uczestnictwa

Uczestnikami kursu mogą zostać osoby:

 • posiadające wykształcenie co najmniej podstawowe;
 • posiadające zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy wózków jezdniowych. Organizator kursu ponosi koszt badań lekarskich.

Forma kształcenia

Zajęcia będą odbywać się w dwóch grupach po 60 godzin zajęć.

Zakres kursu

Kurs składa się z części teoretycznej i części praktycznej. Cześć teoretyczna obejmuje następujące zagadnienia:

 • typy wózków jezdniowych podnośnikowych;
 • budowa wózków jezdniowych podnośnikowych;
 • obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych (wymiana butli LPG);
 • obowiązki operatora przed i po pracy z wózkami jezdniowymi podnośnikowymi;
 • obowiązki operatora w trakcie pracy z wózkami jezdniowymi podnośnikowymi;
 • rodzaje i charakterystyka ładunków;
 • informacje z zakresu przepisów BHP;
 • informacje z zakresu dozoru technicznego.

Efekty kształcenia

 • umiejętność wykonywania czynności operatora przed rozpoczęciem w trakcie oraz po zakończeniu pracy;
 • umiejętność dobierania odpowiedniego opakowania transportowego;
 • znajomość zagrożeń i zasad bezpiecznego użytkowania i wymiany butli z gazem płynnym.

Ubrania robocze i środki ochrony osobistej

Uczestnicy kursu zostaną nieodpłatnie zaopatrzeni w ubrania robocze i środki ochrony osobistej niezbędne do realizacji zajęć praktycznych.

Harmonogram kursu

Zakończenie kursu

Po ukończeniu kursu uczestnik projektu przystąpi do egzaminu realizowanego przez instytucję posiadającą odpowiednie uprawnienia do wystawiania certyfikatów powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Organizator kursu ponosi koszt egzaminu.