Przejdź do treści

Kurs umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie UPRAWNIEŃ ELEKTRYCZNYCH DO 1kV

Cel wsparcia

Nabycie uprawnień elektrycznych G1 (urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV).

Uwaga – uprawnienia elektryczne trzeba odnawiać co 5 lat. Jest to konieczne w związku z ciągłym rozwojem technicznym. Często zmienia się też prawo, dlatego aby być na bieżąco i bezpiecznie wykonywać swoją pracę, należy systematycznie odświeżać swoją wiedzę.

Czym są uprawnienia elektryczne G1?

Są to uprawnienia elektryczne grupy 1, dotyczące eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Zakresy uprawnień elektrycznych G1

 • obsługa;
 • konserwacja;
 • remonty;
 • montaż;
 • zakres kontrolno-pomiarowy.

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne podlegające pod uprawnienia elektryczne G1

 • urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 • urządzenia, instalacje i sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 • urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
 • zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
 • urządzenia elektrotermiczne;
 • urządzenia do elektrolizy;
 • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 • elektryczna sieć trakcyjna;
 • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w powyższych punktach.

Grupa docelowa

Uczestnikami kursu może zostać 20 osób dorosłych chcących nabyć lub uzupełnić swoje kompetencje, kwalifikacje zawodowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy.

Kryteria uczestnictwa

Uczestnikami kursu mogą zostać osoby posiadające wykształcenie co najmniej zawodowe (branżowe I stopnia) w zawodzie elektryk lub pokrewnym.

Forma kształcenia

Zajęcia będą odbywać się w dwóch grupach po 60 godzin zajęć.

Ubrania robocze i środki ochrony osobistej

Uczestnicy kursu zostaną nieodpłatnie zaopatrzeni w ubrania robocze i środki ochrony osobistej niezbędne do realizacji zajęć praktycznych.

Zakończenie kursu

Po ukończeniu kursu uczestnik projektu przystąpi do egzaminu realizowanego przez instytucję posiadającą odpowiednie uprawnienia do wystawiania certyfikatów powołaną przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Organizator kursu ponosi koszt egzaminu.