Sprawozdanie finansowe za rok 2023

Sprawozdanie finansowe za rok 2023 składa się z:

  • bilansu jednostki budżetowej,
  • skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego,
  • informacji dodatkowej,
  • rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy),
  • zestawienia zmian w funduszu jednostki.

Załączniki: