Nabór kandydata na stanowisko pracy Referent

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ogłasza nabór kandydata na stanowisko pracy: referent

 1. Wymagania niezbędne od kandydata:
  • spełnienie wymagań określonych w art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych w odniesieniu do posiadania obywatelstwa polskiego,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  • nieposzlakowana opinia,
  • wykształcenie minimum średnie,
  • wysoka kultura osobista;
 2. Wymagania dodatkowe:
  • znajomość norm żywieniowych w zakresie podstawowym,
  • umiejętność obsługi kasy fiskalnej,
  • dobra znajomość obsługi komputerowego oprogramowania biurowego (Word, Excel), poczty elektronicznej, umiejętność korzystania z zasobów Internetu,
  • książeczka do celów sanitarno – epidemiologicznych – będzie dodatkowym atutem;
  • znajomość przepisów o ochronie danych osobowych,
  • umiejętność współpracy w zespole, odporność na stres, kreatywność, perfekcyjna organizacja pracy;
 3. Podstawowy zakres obowiązków obejmuje między innymi:
  • wystawianie zleceń produkcyjnych, procesów technologicznych oraz sporządzanie zestawień zbiorczych,
  • przyjmowanie i prowadzenie ewidencji zamówień,
  • przygotowywanie oferty cenowej (kalkulacji) produkcji, przyjęć okolicznościowych,
  • prowadzenie archiwum warsztatu,
  • prowadzenie magazynu warsztatu,
  • sporządzanie raportów fiskalnych,
  • rozliczenie kasy fiskalnej Warsztatu z kasą główną CKZ;
 4. Warunki pracy i płacy:
  • Umowa o pracę, 3/4 etatu,
  • Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. , poz.1960)
 5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  • w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
 6. Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny, + kwestionariusz zgodny z załącznikiem,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • kserokopie świadectw pracy,
  • oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego,

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „nabór na stanowisko referent” w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, ul. Gen. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska osobiście lub za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do dnia 21.02.2022 roku.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie dnia 22.02.2022 roku.

Dokumenty kandydatów, które nie spełnią wymogów określonych w ogłoszeniu, a także te, które wpłyną do CKZ w Rudzie Śląskiej po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w CKZ oraz na stronie internetowej CKZ.

ZAŁĄCZNIKI