Naprawa samochodu

Nabór na wolne stanowisko pracy Nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej informuje, iż zatrudni nauczycieli praktycznej nauki zawodu w zawodach:

 • operator obrabiarki skrawającej,
 • elektryk,
 • mechanik samochodowy,
 • kucharz.

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę od 1 września 2023 r.
Praca od poniedziałku do piątku, między godzinami 8.00 - 20.00, elastyczny czas pracy.
Pełny etat to 20 godzin / tydzień.
Możliwość pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, jak i w nadgodzinach.
Wynagrodzenie uzależnione od kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.
Możliwość zatrudnienia również w kolejnym roku szkolnym.
Wykształcenie i kwalifikacje zgodne z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215.) oraz Rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji nauczycieli (Dz.U.2017.1575 z późn. zm.) tj:

 1. wyższe magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz przygotowanie pedagogiczne lub studia magisterskie na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz przygotowanie pedagogiczne, lub studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz przygotowanie pedagogiczne,
 2. wyższe pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem oraz przygotowanie pedagogiczne lub studia pierwszego stopnia na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu, oraz przygotowanie pedagogiczne.
 3. średnie - świadectwo dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu, którego będzie nauczać, oraz przygotowanie pedagogiczne, a także co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać,
 4. tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać oraz przygotowanie pedagogiczne.

 

Załączniki

Elektryk

Nabór na wolne stanowisko pracy Nauczyciel teoretycznej oraz praktycznej nauki zawodu

Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej informuje, iż zatrudni nauczycieli teoretycznej oraz praktycznej nauki zawodu w zawodach:

 • operator obrabiarek skrawających,
 • fryzjer,
 • kucharz.

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę; praca od poniedziałku do piątku, między godzinami 8.00 - 20.00, elastyczny czas pracy.

Pełny etat to 18 – 20 godzin / tydzień.

Możliwość pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, jak i w nadgodzinach.

Wynagrodzenie uzależnione od kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Możliwość zatrudnienia również w kolejnym roku szkolnym.

Wykształcenie i kwalifikacje zgodne z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215.) oraz Rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji nauczycieli (Dz.U.2017.1575 z późn. zm.) tj:

 • wyższe magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz przygotowanie pedagogiczne lub studia magisterskie na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz przygotowanie pedagogiczne, lub studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz przygotowanie pedagogiczne,
 • wyższe pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem oraz przygotowanie pedagogiczne lub studia pierwszego stopnia na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu, oraz przygotowanie pedagogiczne.
 • średnie - świadectwo dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu, którego będzie nauczać, oraz przygotowanie pedagogiczne, a także co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać,
 • tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać oraz przygotowanie pedagogiczne.

 

ZAŁĄCZNIKI

Ogłoszenie o wyniku konkursu na stanowisko referent

W dniu 25 lutego 2022 roku przeprowadzono postępowanie w formie konkursu na stanowisko referent. Postępowanie przeprowadziła Komisja rekrutacyjna w składzie:

 1. Elżbieta Wojtowicz – wicedyrektor – przewodniczący komisji
 2. Krzysztof Ratka – kierownik Warsztatu nr 2 – członek komisji
 3. Bożena Surma – referent – członek komisji

Do konkursu przystąpiła jedna osoba:

 1. Pani Barbara Nieborowska

Po analizie formalnej złożonych dokumentów oraz w wyniku przeprowadzonej rozmowy rekrutacyjnej Komisja stwierdziła jednogłośnie, że Pani Barbara Nieborowska jest merytorycznie przygotowana oraz ma odpowiednie doświadczenie zawodowe do pełnienia funkcji referenta. Komisja rekomenduje Dyrektorowi CKZ do zatwierdzenia na stanowisko referenta Panią Barbarę Nieborowską.

Szczegółowe informacje o konkursie kandydaci mogą uzyskać pod adresem: Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, ul. Gen. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska lub telefonicznie: (032) 248 73 80. Osoba udzielająca informacji: Elżbieta Wojtowicz.

ZAŁĄCZNIKI

Nabór na wolne stanowisko pracy Nauczyciel praktycznej nauki zawodu w branży gastronomicznej

Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej zatrudni nauczyciela praktycznej nauki zawodu w branży gastronomicznej

 • zatrudnienie na rok na podstawie umowy na zastępstwo,
 • zatrudnienie od 1 kwietnia 2022 r.,
 • pełny etat: 20 godzin tygodniowo,
 • wynagrodzenie uzależnione od kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
 • wymagane wykształcenie i kwalifikacje zgodne z art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) oraz Rozporządzeniem MEN z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575 z późn zm.).

Dokumenty należy składać do 31 marca 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nabór kandydata na stanowisko pracy Referent

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ogłasza nabór kandydata na stanowisko pracy: referent

 1. Wymagania niezbędne od kandydata:
  • spełnienie wymagań określonych w art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych w odniesieniu do posiadania obywatelstwa polskiego,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  • nieposzlakowana opinia,
  • wykształcenie minimum średnie,
  • wysoka kultura osobista;
 2. Wymagania dodatkowe:
  • znajomość norm żywieniowych w zakresie podstawowym,
  • umiejętność obsługi kasy fiskalnej,
  • dobra znajomość obsługi komputerowego oprogramowania biurowego (Word, Excel), poczty elektronicznej, umiejętność korzystania z zasobów Internetu,
  • książeczka do celów sanitarno – epidemiologicznych – będzie dodatkowym atutem;
  • znajomość przepisów o ochronie danych osobowych,
  • umiejętność współpracy w zespole, odporność na stres, kreatywność, perfekcyjna organizacja pracy;
 3. Podstawowy zakres obowiązków obejmuje między innymi:
  • wystawianie zleceń produkcyjnych, procesów technologicznych oraz sporządzanie zestawień zbiorczych,
  • przyjmowanie i prowadzenie ewidencji zamówień,
  • przygotowywanie oferty cenowej (kalkulacji) produkcji, przyjęć okolicznościowych,
  • prowadzenie archiwum warsztatu,
  • prowadzenie magazynu warsztatu,
  • sporządzanie raportów fiskalnych,
  • rozliczenie kasy fiskalnej Warsztatu z kasą główną CKZ;
 4. Warunki pracy i płacy:
  • Umowa o pracę, 3/4 etatu,
  • Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r. , poz.1960)
 5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  • w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
 6. Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny, + kwestionariusz zgodny z załącznikiem,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • kserokopie świadectw pracy,
  • oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego,

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „nabór na stanowisko referent” w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, ul. Gen. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska osobiście lub za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do dnia 21.02.2022 roku.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie dnia 22.02.2022 roku.

Dokumenty kandydatów, które nie spełnią wymogów określonych w ogłoszeniu, a także te, które wpłyną do CKZ w Rudzie Śląskiej po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w CKZ oraz na stronie internetowej CKZ.

ZAŁĄCZNIKI