Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej na rok 2022

Numer referencyjny: CKZ.2701.2.2021

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Data ogłoszenia: 2021-11-15

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1964529c-45f2-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

Termin składania ofert: 2021-11-23 10:00

Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

Termin otwarcia ofert: 2021-11-23 11:00

Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

Liczba części: 7

Część 1: Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SWZ. Zamawiający zamawiać będzie tylko te produkty, które wymienione zostały w załączniku nr 1a do SWZ.

Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

Dodatkowy kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Część 2: Ryby.

Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SWZ. Zamawiający zamawiać będzie tylko te produkty, które wymienione zostały w załączniku nr 1b do SWZ.

Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

Dodatkowy kod CPV: 15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane 15220000-6 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Część 3: Produkty mleczarskie, jaja.

Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SWZ. Zamawiający zamawiać będzie tylko te produkty, które wymienione zostały w załączniku nr 1c do SWZ.

Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

Dodatkowy kod CPV: 03142500-3 - Jaja 15500000-3 - Produkty mleczarskie

Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Część 4: Różne produkty spożywcze, produkty przemiału ziarna, oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne, warzywa przetworzone.

Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SWZ. Zamawiający zamawiać będzie tylko te produkty, które wymienione zostały w załączniku nr 1d do SWZ.

Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

Dodatkowy kod CPV: 15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne 15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Część 5: Pieczywo.

Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SWZ. Zamawiający zamawiać będzie tylko te produkty, które wymienione zostały w załączniku nr 1e do SWZ.

Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

Dodatkowy kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Część 6: Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa

Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SWZ. Zamawiający zamawiać będzie tylko te produkty, które wymienione zostały w załączniku nr 1f do SWZ.

Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

Dodatkowy kod CPV: 03100000-2 - Produkty rolnictwa i ogrodnictwa 03200000-3 - Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty 15331170-9 - Warzywa mrożone

Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Część 7: Soki, napoje, napoje alkoholowe.

Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SWZ. Zamawiający zamawiać będzie tylko te produkty, które wymienione zostały w załączniku nr 1g do SWZ.

Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

Dodatkowy kod CPV: 15320000-7 - Soki owocowe i warzywne 15911000-7 - Napoje spirytusowe

Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Załączniki: