Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania

Dotyczy postępowania pn: „Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej na rok 2022.” (Nr sprawy: CKZ.2701.1.2021)

Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp z uwagi na niezgodność z art. 63 ustawy Pzp informuje, że oferta Wykonawcy:

Sklep Spożywczy
PHU MARO Marek Nowak
ul. Główna 1A
ul. ks. J. Niedzieli 51A
41-710 Ruda Śląska

- ulega odrzuceniu.

Uzasadnienie prawne: oferta została odrzucona w oparciu o art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, gdyż jest „niezgodna z przepisami ustawy” z uwagi na niezgodność z art. 63 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne: oferta biorąca udział w postępowaniu, powinna zostać złożona za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Oferta otrzymana od Wykonawcy - PHU MARO Marek Nowak nie została podpisana, a jedynie prawidłowo zaszyfrowana z użyciem miniPortalu i wysłana poprzez Formularz przeznaczony do złożenia, zmiany, wycofania oferty na ePUAP. W momencie wysyłania Formularza, został on podpisany (podpis następuje z wykorzystaniem właściwej funkcji systemu ePUAP, tj. „PODPISZ I WYŚLIJ”), co nie jest jednoznaczne z podpisaniem złożonej oferty. Oferta bowiem, zgodnie z art. 63 ustawy Pzp, a nie formularz elektroniczny za pośrednictwem którego jest przekazywana, musi zostać opatrzona właściwym podpisem.

W związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione.

ZAŁĄCZNIKI