Zaproszenie do składania ofert o udzielenie zamówienia publicznego o wartości, bez podatku od towarów i usług, mniejszej niż kwota 130 000 złotych

 1. Zamawiający

  Miasto Ruda Śląska siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, NIP 641-10-05-769 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, Tel. 32-248-73-80, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Podstawa prawna

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota wskazana w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

 3. Przedmiot zamówienia

  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub na dwie części:

  Część I: „Remont i wymiana podłóg wraz z malowaniem pokoi w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej przy ul. Hallera 6.”

  Część II: „Wykonanie lamperii w korytarzu w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej przy ul. Planty Kowalskiego 3.”

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Przedmiar robót – Załącznik Nr 2.

 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia

  Od dnia 24.06.2024 r. do 19.07.2024 r.

 5. Sposób i termin składania ofert

  Ofertę na formularzu oferty należy złożyć, w terminie do dnia 14.06.2024 r., do godz. 10:00, w formie:

  1. w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41–709 Ruda Śląska.

  Oferta musi być podpisana przzez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

 6. Kryteria wyboru oferty

  Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

  1. Cena ofertowa - 100%

  Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 7. Informacje dotyczące umowy

  Z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą), zostanie zawarta umowa. Termin zawarcia umowy zostanie ustalony po zawiadomieniu o wyborze oferty. Istotne postanowienia umowy zawiera załączony wzór umowy (Załącznik Nr 4).

 8. Warunki płatności

  Płatność za wykonanie przedmiotu umowy uregulowana zostanie jednorazowo po wykonaniu przedmiotu umowy i jego odbiorze, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem z konta bankowego Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury.

 9. Okres gwarancji

  Wymagana gwarancja 5 lat.

 10. Pozostałe informacje

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny.

ZAŁĄCZNIKI