Zaproszenie do składania ofert o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż 130 000 złotych (bez podatku od towarów i usług) prowadzone z wyłączeniem stosowania Przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605, z późn.zm.).

  1. Zamawiający

   Miasto Ruda Śląska siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, NIP 641-10-05-769 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, ul. Gen. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, Tel. 32-248-73-80, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  2. Przedmiot zamówienia

   Sprzedaż, dostawa i montaż kotła gazowego wraz z niezbędnym wyposażeniem w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego oraz demontaż wraz z utylizacją obecnie używanego kotła w budynku.

   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2

  3. Termin realizacji zamówienia

   Od dnia 01.07.2024 r. do 30.08.2024 r. – zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

  4. Sposób i termin składania ofert

   Ofertę na formularzu oferty należy złożyć, w terminie do dnia 20.06.2024 r., do godz. 12:00, w formie:

   1. pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41–709 Ruda Śląska.
   2. w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  5. Kryteria wyboru oferty

   Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

   Nazwa kryterium Symbol kryterium Waga
   Cena C 85%
   Okres gwarancji G 15%

   Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (P), będąca sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach: P=C+G

   W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert jednakowej liczby punktów postępowanie wygrywa oferta o najniższej cenie.

   Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:

   Kryterium „Cena” Wzór cena(zaokrąglenie do 2 miejsca po przecinku)

   Gdzie:

   Cmin - najniższa cena całkowita spośród badanych ofert

   Cbad - cena całkowita oferty badanej

   C - Liczba punków badanej oferty w kryterium najniższa cena

   Kryterium „Okres gwarancji” Wzór okres gwarancji

   Gdzie:

   Gbad - Łączny okres gwarancji zaoferowany w badanej ofercie

   Gmax - najdłuższy okres gwarancji spośród badanych ofert

   G - Liczba punktów badanej oferty w kryterium okres gwarancji

   UWAGA:

   Łączny okres gwarancji musi być podany w Formularzu oferty w pełnych miesiącach (minimum 36 miesięcy).

   W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje w ofercie okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy, to jego oferta zostanie odrzucona.

   Jeśli Wykonawca w Formularzu oferty nie wskaże okresu gwarancji, Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji, tj. 36 miesięcy na wykonane roboty.

  6. Warunki płatności

   Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia uregulowana zastanie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem z konta bankowego Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury. Faktura zostanie dostarczona do siedziby Zamawiającego do dnia 30.08.2024 r.

   Dane do faktury:
   Nabywca - Miasto Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, NIP: 641-10-05-769
   Odbiorca - Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska

  7. Pozostałe informacje

   Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny.

ZAŁĄCZNIKI