Zaproszenie do składania ofert o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż 130 000 złotych (bez podatku od towarów i usług) prowadzone z wyłączeniem stosowania Przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605, z późn.zm.).

Znak sprawy: CKZ.2700.10.2023

 1. Zamawiający

  Miasto Ruda Śląska siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, NIP 641-10-05-769 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, ul. Gen. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, Tel. 32-248-73-80, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Przedmiot zamówienia

  Odbiór i przetworzenie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi lub produktów pochodnych – kategoria 3 z warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej w roku 2024

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2

 3. Termin realizacji zamówienia

  Od dnia 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. – zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

  Realizacja zamówienia przez Wykonawcę odbywać się będzie zgodnie z Harmonogramem odbioru odpadów. Odbiór odpadów nastąpi z warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego:

  1. ul. Oświęcimska 90, 41-707 Ruda Śląska
  2. ul. Gliniana 2, 41-711 Ruda Śląska
 4. Sposób i termin składania ofert

  Ofertę na formularzu oferty należy złożyć, w terminie do dnia 24-11-2023 r., do godziny 9:00, w formie:

  1. pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41 – 709 Ruda Śląska.
  2. w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Kryteria wyboru oferty

  Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena oferowana - 100%

  Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) zostanie zawarta umowa.

 6. Warunki płatności

  Zamawiający będzie dokonywał zapłaty po wykonaniu każdego odbioru odpadów na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem z konta bankowego Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury.

 7. Pozostałe informacje

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny.

Załączniki