Zaproszenie do składania ofert o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż 130 000 złotych (bez podatku od towarów i usług) prowadzone z wyłączeniem stosowania Przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129, z późn.zm.).

Znak sprawy: CKZ.2700.12.2021

 1. Zamawiający

  Miasto Ruda Śląska siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, NIP 641-10-05-769, Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, ul. Gen. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, Tel. 32-248-73-80, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Przedmiot zamówienia

  Przegląd urządzeń klimatyzacyjnych, demontaż i montaż w innej lokalizacji dwóch jednostek zewnętrznych wraz z naprawą istniejącej klimatyzacji oraz dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, ul. Gen. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2

  Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej stanu istniejącego w zakresie niezbędnym dla wykonania przedmiotu zamówienia oraz określenia zakresu prac i wyceny kosztów i robocizny. Oględzin można dokonać do dnia 15.12.2021 r., po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem (32) 340-49-18.

 3. Termin realizacji zamówienia

  Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie do dnia 29 grudnia 2021 r.
 4. Sposób i termin składania ofert

  Ofertę na formularzu oferty należy złożyć, w terminie do dnia 16-12-2021 r., do godziny 9:00 w formie:

  1. pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41 – 709 Ruda Śląska.
  2. w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Kryteria wyboru oferty

  Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

  1. cena oferowana - 100%

  Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) zostanie zawarta umowa. Termin zawarcia umowy oraz jej treść zostanie przekazana Wykonawcy po zawiadomieniu o wyborze oferty.

 6. Okres gwarancji

  Wymagana gwarancja 5 lat pod warunkiem wykonywania przez autoryzowany serwis regularnych kompleksowych przeglądów minimum 2 razy do roku.
 7. Warunki płatności

  Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia uregulowana zastanie po wykonaniu przedmiotu zamówienia na podstawie prawidłowo wystawionej faktur VAT przelewem z konta bankowego Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy w terminie 7 dni od daty dostarczenia faktury. Faktura powinna zostać dostarczona do dnia 30.12.2021 r. do siedziby Zamawiającego.
 8. Pozostałe informacje

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny.

Załączniki: