Zaproszenie do składania ofert o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż 130 000 złotych (bez podatku od towarów i usług) prowadzone z wyłączeniem stosowania Przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1919, z późn.zm.).

 1. Zamawiający

  Miasto Ruda Śląska siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, NIP 641-10-05-769 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, ul. Gen. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, Tel. 32-248-73-80, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Przedmiot zamówienia

  „Zakup wózka widłowego używanego dla celów praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej”

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1

 3. Sposób i termin składania ofert:

  Ofertę na formularzu oferty należy złożyć, w terminie do dnia 21-05-2021 r., do godziny 9:00, w formie:

  1. pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Gen. Hallera 6, 41–709 Ruda Śląska.
  2. faksem na nr telefonu: (32) 248 73 80
  3. w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Kryteria wyboru oferty

  Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena oferowana - 100%.

  1. z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) zostanie zawarta umowa. Termin zawarcia umowy oraz jej treść zostanie przekazana Wykonawcy po zawiadomieniu o wyborze oferty. Wykonawca zastrzega, że niniejsze zapytanie ofertowe nie jest równoznaczne z zawarciem umowy, poprzez przyjęcie oferty.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu technicznego przedmiotu zamówienia z przedłożoną ofertą, w tym również poprzez wezwanie Wykonawcy do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów. W szczególności Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień w przypadku podejrzenia rażąco niskiej ceny.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych na każdym etapie postępowania, bez wskazania przyczyny.
 5. Okres gwarancji

  Gwarancja minimalna 250 mth