ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA dla zamówienia o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż 130 000 złotych (bez podatku od towarów i usług) prowadzone z wyłączeniem stosowania Przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz.1919, z późn.zm.).

dla zapytania ofertowego: Wykonanie posadzki w pomieszczeniu, służącym do praktycznej nauki zawodu magazynier w Warsztacie Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej przy ul. Tunkla 147

Zamawiający - Miasto Ruda Śląska z siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska NIP 641-10-05-769 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Gen. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na: „Wykonanie posadzki w pomieszczeniu, służącym do praktycznej nauki zawodu magazynier w Warsztacie Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej przy ul. Tunkla 147.” zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:

  1. KRYSZ – BUD Zbigniew Krysztoforski, 41-706 Ruda Śląska, ul. Młyńska 84G, cena ofertowa: 30 873,00 brutto

Kierując się kryteriami określonymi w zaproszeniu do składania ofert (cena ofertowa: 100%), Zamawiający - Miasto Ruda Śląska z siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II, 41-709 Ruda Śląska NIP 641-10-05-769 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, wybiera ofertę złożoną przez firmę:

  1. KRYSZ – BUD Zbigniew Krysztoforski, 41-706 Ruda Śląska, ul. Młyńska 84G, cena ofertowa: 30 873,00 brutto

Przewiduje się zawarcie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia z dniem 17.05.2021 r.

ZAŁĄCZNIKI