Modernizacja pracowni do praktycznej nauki zawodu
w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej


Beneficjent: Miasto Ruda Śląska

Oś Priorytetowa: XII. Infrastruktura edukacyjna

Działanie: 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego

Poddziałanie: 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT

Całkowita wartość projektu (PLN): 1 777 742,57

Poziom dofinansowania (%): 85%

Kwota dofinansowania (PLN): 1 511 081,19 zł

Skrócony opis projektu: Projekt polega na modernizacji i wyposażeniu 5 pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, obejmujących swym zakresem branżę elektryczną, gastronomiczną, fryzjerską, handlową: Pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, Pracownie fryzjersko-kosmetyczne, Pracownia Gastronomiczna, Symulacyjna pracownia sprzedaży detalicznej i hurtowej, Pracownie elektryczne. Pracownie te służą do nauki zawodu:

Pracownie specjalistyczne zapewniają adekwatne i praktyczne wykształcenie zawodowe zgodne z zapotrzebowaniem na zawody na rynku pracy poprzez prowadzenie nauki w ww. branżach, na które istnieje od kilku lat duże zainteresowanie zarówno wśród młodzieży jak i pracodawców.

Cel projektu: Wzrost kompetencji uczniów szkół kształcących w zawodach poprzez inwestycje w infrastrukturę służącą zwiększeniu szans na lokalnym i regionalnym rynku pracy.

Planowane efekty:

Realizowane zadania:

Pracownia montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektr. Stanowiska do nauki zawodu “technik elektryk” – warsztat 1 ul. Tunkla 147 i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, ul. Planty Kowalskiego 3.

Pracownia programowania obrabiarek sterowanych numerycznie / Pracownia komputerowego programowania obrabiarek CNC do nauki zawodu “operator obrabiarek skrawających”, „mechanik-monter maszyn i urządzeń”, “ślusarz” - warsztat 1, ul. Hallera 6.

Pracowania do nauki zawodu “sprzedawca” - warsztat 4, ul. Planty Kowalskiego 3.

Pracownia gastronomiczna do nauki zawodu “technik żywienia i usług gastronomicznych”, “kucharz”, “cukiernik”, “piekarz”, “wędliniarz” - warsztat 2 w ZSP Nr 2, ul. Gliniana 2.

Pracownia do nauki zawodu “technik usług fryzjerskich” – warsztat 4, ul. Hallera 6.

Grupy docelowe: Modernizacji ulegną pracownie do nauki w następujących zawodach:

Pracownia elektryczna – dot. kwalifikacji:

Pracownia fryzjersko-kosmetyczna – dot. kwalifikacji:

Pracownia gastronomiczna – dot. kwalifikacji:

Pracownia sprzedaży detalicznej i hurtowej – dot. kwalifikacji:

Pracownia obrabiarek CNC