ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

dla zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)

dla zapytania ofertowego:

„Remont pracowni fryzjerskiej i dachu nad pracownią komputerową”

w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, ul. Gen. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót.

Zamawiający – Miasto Ruda Śląska – Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Ślaskiej ul. Gen. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na roboty w zakresie Remont pracowni fryzjerskiej i dachu nad pracownią komputerową w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Gen. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, zostały złożone oferty przez następujących wykonawców:

  1. Zakład Remontowo-Budowlany „KLATBUD” Krzysztof Klatka ul. Wojska Polskiego 79, 41-603 Świętochłowice cena ofertowa: 36 900 zł brutto

Kierując się kryteriami określonymi w zaproszeniu do składania ofert (cena ofertowa: 100%), Zamawiający – Miasto Ruda Śląska – Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla zadania, złożoną przez:

Zakład Remontowo-Budowlany „KLATBUD” Krzysztof Klatka ul. Wojska Polskiego 79, 41-603 Świętochłowice cena ofertowa: 36 900 zł brutto

Przewiduje się zawarcie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia z dniem 10.07.2020 r.

Zawiadomienie o wyniku postępowania