ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

,,Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej na rok 2021.’’

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty przedstawionej przez:

Zadanie nr 1: Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
Sklep Spożywczy PHU MARO Marek Nowak
ul. Główna 1 A, 41-710 Ruda Śląska
Cena ofertowa zamówienia: 38 214,00 zł. brutto

Zadanie nr 2: Ryby
Sklep Spożywczy PHU MARO Marek Nowak
ul. Główna 1 A, 41-710 Ruda Śląska
Cena ofertowa zamówienia: 9 509,00 zł. brutto

Zadanie nr 3: Produkty mleczarskie, jaja
Sklep Spożywczy PHU MARO Marek Nowak
ul. Główna 1 A, 41-710 Ruda Śląska
Cena ofertowa zamówienia: 24 891,50 zł. brutto

Zadanie nr 4: Różne produkty spożywcze, produkty przemiału ziarna, oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne, warzywa przetworzone
Sklep Spożywczy PHU MARO Marek Nowak
ul. Główna 1 A, 41-710 Ruda Śląska
Cena ofertowa zamówienia: 32 126,86 zł. brutto

Zadanie nr 5: Pieczywo
Sklep Spożywczy PHU MARO Marek Nowak
ul. Główna 1 A, 41-710 Ruda Śląska
Cena ofertowa zamówienia: 5 902,60 zł. brutto

Zadanie nr 6: Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa
Sklep Spożywczy PHU MARO Marek Nowak
ul. Główna 1 A, 41-710 Ruda Śląska
Cena ofertowa zamówienia: 40 597,50 zł. brutto

Zadanie nr 7: Soki, napoje, napoje alkoholowe
Sklep Spożywczy PHU MARO Marek Nowak
ul. Główna 1 A, 41-710 Ruda Śląska
Cena ofertowa zamówienia: 9 508,50 zł. brutto

Uzasadnienie

W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę. Oferta spełnia warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszeniu i nie podlega odrzuceniu.

W oparciu o kryteria wyboru (cena ofertowa 100 pkt.), oferty w. w. Wykonawcy zostały najwyżej ocenione (ocenione jako najkorzystniejsze).

Streszczenie oceny ofert:

Liczba pkt. w kryterium cena 100%
Nazwa i adres Wykonawcy
zad. nr 1 Liczba pkt. w kryterium cena 100%
zad. nr 2 Liczba pkt. w kryterium cena 100%
zad. nr 3 Liczba pkt. w kryterium cena 100%
zad. nr 4 Liczba pkt. w kryterium cena 100%
zad. nr 5 Liczba pkt. w kryterium cena 100%
zad. nr 6 Liczba pkt. w kryterium cena 100%
zad. nr 7 Liczba pkt. w kryterium cena 100%
Sklep Spożywczy
PHU MARO Marek Nowak
41-710 Ruda Śląska ul. Główna 1A
100,00 pkt.
100,00 pkt.
100,00 pkt.
100,00 pkt.
100,00 pkt.
100,00 pkt.
100,00 pkt.

W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnego Wykonawcy.

Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: Zamawiający działając w trybie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, zawrze umowę w sprawie udzielenia przedmiotowego zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. w dniu 23 grudnia 2020 r.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający skorzysta z art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej