Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Oznaczenie sprawy: CKZ.2701.1.2019/AZAZ

Dotyczy: Zamówienia na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B – stanowiące Zadanie Nr 4 Projektu „Absolwent z atrakcyjnym zawodem – program aktywizacji i rozwoju kompetencji wśród uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 11.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 prowadzonym w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

Działając na podstawie: §26 Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, Zamawiający informuje, że zawarto umowę z:

Ośrodkiem Szkolenia Kierowców „BOLID” Barbara Poranek
41-709 Ruda Śląska, ul. Pokoju 5/4

w dniu 30 grudnia 2019 roku.

Lp
Wykonawca
Cena 86%
Jakość kształcenia 9%
Jakość personelu 5%
Suma punktów
1
Ośrodek Szkolenia Kierowców „BOLID” Barbara Poranek 41-709 Ruda Śląska, ul. Pokoju 5/4
86
9
5
100,00

W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę, która spełnia warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu i nie podlega odrzuceniu.

Lp
Oferent
Cena 86%
Jakość kształcenia 9%
Jakość personelu 5%
1
Ośrodek Szkolenia Kierowców „BOLID” Barbara Poranek 41-709 Ruda Śląska, ul. Pokoju 5/4
51 000,00 zł
27,76% praktyka 63,75% teoria (1)
2 (2)

Opis dokonanych korekt:

(1) Zamawiający przyznał Wykonawcy 9 punktów na podstawie zapisów „Analizy statystycznej za okres od 01.10.2018 do 30.09.2019 r. w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska”.

(2) Wykonawca przedłożył dokumenty decydujące o przyznaniu punktów w kryterium jakość personelu – wykształcenie pedagogiczne instruktorów w związku z tym otrzymał 2 pkt. w wymienionym kryterium.

W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnego Wykonawcy.

Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. Zamawiający działając w trybie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, zawsze umowę w sprawie udzielenia przedmiotowego zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej