ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty wymienionej w art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

I. Zamawiający

Miasto Ruda Śląska z siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II, 41-709 Ruda Śląska NIP 641-10-05-769 – Centrum Kształcenia Zawodowego
w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska
Tel. 32-248-73-80
e-mail: sekretariat@ckz-ruda.pl

II. Podstawa prawna

Zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), ustawy tej nie stosuje się w przypadku zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

III. Przedmiot zamówienia

Sprzedaż i dostawa ODZIEŻY OCHRONNEJ do Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska na rok 2021

IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia

Od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Realizacja zamówienia przez Wykonawcę odbywać się będzie wg. potrzeb, na podstawie odrębnych zamówień Zamawiającego, zawierających szczegółowy opis danego zlecenia oraz termin wykonania dostawy (pisemnie, emailem, faksem lub telefonicznie) do warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego:

  1. CKZ ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska
  2. CKZ ul. Oświęcimska 90, 41-707 Ruda Śląska
  3. CKZ ul. Gliniana 2, 41-711 Ruda Śląska
  4. CKZ ul. Tunkla 147, 41-707 Ruda Śląska
  5. CKZ ul. Planty Kowalskiego 3, 41-709 Ruda Śląska

V. Sposób i termin składania ofert

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć, w terminie do dnia 24-11-2020 r. w formie:

  • pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41 – 709 Ruda Śląska
  • w wersji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@ckz-ruda.pl

VI. Kryteria wyboru oferty

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

  1. Cena oferowana – 100%

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia [XLSX]

Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia [PDF]

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Załącznik nr 4 - Informacja RODO