I. Zamawiający

Miasto Ruda Śląska z siedzibą organu wykonawczego przy Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska NIP 641-10-05-769 – Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Gen. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska
Tel. 32-248-73-80
e-mail: sekretariat@ckz-ruda.pl

II. Podstawa prawna

Zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), ustawy tej nie stosuje się w przypadku zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

III. Przedmiot zamówienia

Remont pracowni fryzjerskiej i dachu nad pracownią komputerową

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót – załącznik nr 1.

Oględzin pomieszczeń można dokonywać w dniach od 07.07.2020 do 09.07.2020 r. po uprzednim kontakcie telefonicznym. Tel. (32) 248-73-80

IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia

13.07.2020 r. do 22.07.2020 r.

V. Sposób i termin składania ofert

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć, w terminie do dnia 10-07-2020 r., do godziny 9:00 w formie:

  • pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Gen. Hallera 6, 41 – 709 Ruda Śląska
  • fax-em na numer: (32) 248-73-80
  • w wersji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@ckz-ruda.pl

VI. Kryteria wyboru oferty

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

  1. Cena oferowana – 100%

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Załącznik nr 4 - Informacja RODO