Tytuł zamówienia: Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej na rok 2020  

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony  

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Ogłaszający: Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, ul. Gen. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska

Termin składania ofert: 03.12.2019, godzina 10:00

Numer zgłoszenia: CKZ.2701.1.2019  

Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: 01.01.2020 – 31.12.2020

Kryteria oceny ofert: cena ofertowa 100%

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):

 • 03100000-2 – Produkty rolnictwa i ogrodnictwa
 • 03142500-3 – Jaja
 • 03200000-3 – Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy
 • 15000000-8 – Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
 • 15100000-9 – Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
 • 15200000-0 – Ryby przetworzone i konserwowane
 • 15220000-6 – Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb
 • 15300000-1 – Owoce, warzywa i podobne produkty
 • 15320000-7 – Soki owocowe i warzywne
 • 15331170-9 – Warzywa mrożone
 • 15400000-2 – Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne
 • 15500000-3 – Produkty mleczarskie
 • 15600000-4 – Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych
 • 15800000-6 – Różne produkty spożywcze
 • 15810000-9 – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
 • 15911000-7 – Napoje spirytusowe

Informacje dotyczące ofert częściowych:

 1. Cześć – Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
 2. Część – Ryby
 3. Część – Produkty mleczarskie, jaja
 4. Część – Różne produkty spożywcze, produkty przemiału ziarna, oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne, warzywa przetworzone
 5. Część – Pieczywo
 6. Część – Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa
 7. Część – Soki, napoje, napoje alkoholowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie o zamówieniu

Postanowienia SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 1a - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne [PDF]

Załącznik nr 1a - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne [XLS]

Załącznik nr 1b - Ryby [PDF]

Załącznik nr 1b - Ryby [XLS]

Załącznik nr 1c - Produkty mleczarskie, jaja [PDF]

Załącznik nr 1c - Produkty mleczarskie, jaja [XLS]

Załącznik nr 1d - Różne produkty spożywcze produkty przemiału ziarna, oleje i tłuszcze... [PDF]

Załącznik nr 1d - Różne produkty spożywcze produkty przemiału ziarna, oleje i tłuszcze... [XLS]

Załącznik nr 1e - Pieczywo [PDF]

Załącznik nr 1e - Pieczywo [XLS]

Załącznik nr 1f - Rośliny uprawne produkty warzywnictwa i ogrodnictwa [PDF]

Załącznik nr 1f - Rośliny uprawne produkty warzywnictwa i ogrodnictwa [XLS]

Załącznik nr 1g - Soki, napoje, napoje alkoholowe [PDF]

Załącznik nr 1g - Soki, napoje, napoje alkoholowe [XLS]

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału

Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia (7 zadań częściowych)

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Załącznik nr 6 - Informacja dot. ochrony danych osobowych RODO