Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Priorytet: VIII Infrastruktura edukacyjna
Działanie: 8.3 Infrastruktura kształcenia ustawicznego
Całkowita wartość projektu (PLN): 3 000 432,76
Kwota dofinansowania (PLN): 2 427 350,10
Czas realizacji projektu: rok 2010

Przedmiotem projektu była rozbudowa i remont placówki szkolenia zawodowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej – sali dydaktycznych z zapleczem położonej na Plantach Kowalskiego 3 w Rudzie Śląskiej w celu poprawy warunków kształcenia na poziomie ustawicznym. Zakres projektu obejmował rozbudowę, remont i wyposażenie / doposażenie (sali komputerowej, pracowni elektrycznej do zajęć teoretycznych i praktycznych, pracowni dla sprzedawców, pracowni elektronicznej, pracowni fryzjersko-kosmetycznej, pracowni krawieckiej, pracowni budowlanej, sali mechatroniki, pokoju nauczycielskiego, portierni, pokoju socjalnego, pomieszczenia przeznaczonego na szatnie dla uczestników kursu) oraz dobudowie do warsztatu – 3 sal dydaktycznych i ich wyposażenie (w tym, pracowni gastronomicznej na parterze).