Tytuł zamówienia: Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii „B” – stanowiące Zadanie Nr 4 Projektu „Absolwent z atrakcyjnym zawodem – program aktywizacji i rozwoju kompetencji wśród uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 11.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu

Tryb zamówienia: art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Ogłaszający: Miasto Ruda Śląska, z siedzibą organu zarządzającego przy pl. Jana Pawła II nr 6, 41-709 Ruda Śląska

Termin składania ofert: 16.12.2019, godzina 10:30

Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: do 90 dni od dnia rozpoczęcia kursu

Kryteria oceny ofert: cena ofertowa – 86 pkt, jakość kształcenia (% zdawalności egzaminów) – 9 pkt, jakość personelu – wykształcenie pedagogiczne instruktorów – 5 pkt.

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):

  • 80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu - strona 1

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1: Formularz oferty [PDF]

Załącznik nr 1: Formularz oferty [DOCX]

Załącznik nr 2: Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania [PDF]

Załącznik nr 2: Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania [DOC]

Załącznik nr 3: Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [PDF]

Załącznik nr 3: Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [DOC]

Załącznik nr 4: Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia [PDF]

Załącznik nr 4: Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia [DOCX]

Załącznik nr 5: Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych ... [PDF]

Załącznik nr 5: Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych ... [DOCX]

Załącznik nr 6: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [PDF]

Załącznik nr 6: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [DOC]

Załącznik nr 7: Wzór umowy [PDF]

Załącznik nr 7: Wzór umowy [DOC]

Załącznik nr 7.1: Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych [PDF]

Załącznik nr 7.1: Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych [DOCX]

Załącznik nr 8: Regulamin udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne w Urzędzie Miasta ...