PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 2020 R. (postępowania powyżej 30 tys. euro)
Lp.
Określenie przedmiotu zamówienia
Rodzaj zamówienia (roboty budowlane / dostawa / usługa)
Orientacyjna wartość zamówienia (kwota NETTO)
Przewidywany tryb udzielenia zamówienia lub procedura
Przewidywany termin wszczęcia postępowania
1
Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej na rok 2021
dostawa
156 000,00 zł
przetarg nieograniczony
grudzień 2020 r.

Podstawa prawna:

Art. 13a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2020 r.