Zamawiający

Nazwa: Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
Krajowy numer identyfikacyjny: 6411005769
Adres: Hallera 6
Miejscowość: Ruda Śląska
Kod pocztowy: 41-709
Kraj: Polska
Adres strony internetowej: www.ckz-ruda.pl
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ckz-ruda.pl
Numer telefonu kontaktowego: 32 248 73 80
Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny | Jednostka sektora finansów publicznych | Jednostka budżetowa

1. Zamówienie o wartości mniejszej niż progi unijne

Pozycja planu
Przedmiot zamówienia
Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia
Orientacyjna wartość zamówienia
Przewidywany termin wszczęcia postępowania
Informacje dodatkowe
Informacja na temat aktualizacji
1
2
3
4
5
6
7
2. Dostawy
1.2.1
Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej na rok 2022
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
155 000,00 PLN
IV kwartał 2021
Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK
Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone: NIE
Charakter zamówienia: zamówienie klasyczne

2. Zamówienie o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

Pozycja Planu
Przedmiot zamówienia
Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia
Orientacyjna wartość zamówienia
Przewidywany termin wszczęcia postępowania
Informacje dodatkowe
Informacja na temat aktualizacji
1
2
3
4
5
6
7

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021