Pedagog szkolny w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej zajmuje się przede wszystkim:

  • zagadnieniami adaptacji zawodowej,
  • dostosowaniem zawodowym,
  • problemami związanymi z wykonywaniem zadań zawodowych,
  • problemami związanymi z realizacją zajęć praktycznych oraz turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

ZAŁATWIANIE SPRAW

Terminy spotkań z pedagogiem szkolnym można ustalić:

  • osobiście, pod adresem: 41-709 Ruda Śląska, ul. Planty Kowalskiego 3
  • telefonicznie, pod numerem: 32 340-49-18
  • lub kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: pedagog@ckz-ruda.pl

Pedagog szkolny przyjmuje w godzinach:

Poniedziałek 1000 - 1400
Wtorek 900 - 1330
Środa 900 - 1300
Czwartek 1030 - 1500
Piątek 900 - 1200

INSTYTUCJE UDZIELAJĄCE WSPARCIA

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka to bezpłatna, działająca całodobowo telefoniczna linia interwencyjna dla dzieci i młodzieży. Specyfiką Dziecięcego Telefonu Zaufania jest jego dwoisty charakter z jednej strony jest to telefon zaufania, z drugiej pełni on również rolę telefonu interwencyjnego. Psycholodzy, pedagodzy, prawnicy udzielają niezbędnego wsparcia wszystkim dzwoniącym dzieciom. Pod numer interwencyjny osoby dorosłe mogą zgłaszać problemy dzieci lub rażące zaniedbania względem nich. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Każdy, kto zadzwoni po godzinie 20.00 lub w dni wolne od pracy może przedstawić swój problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

Rzecznik Praw Dziecka
00-450 Warszawa, ul. Przemysłowa 30/32
tel. 800 121 212
rpd@brpd.gov.pl

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę świadczy bezpłatną i anonimową pomoc telefoniczną dla dzieci i młodzieży potrzebujących wsparcia, opieki i ochrony oraz rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w sprawie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności. Telefon jest czynny 7 dni w tygodniu w godzinach 12.00-2.00.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
03-926 Warszawa, ul. Walecznych 59
tel. 0 116 111

Krajowe Centrum ds. AIDS prowadzi Telefonu Zaufania HIV/AIDS dostępny w godzinach 9.00-21.00 od poniedziałku do piątku – z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeśli masz pytania, wątpliwości lub obawy związane z zakażeniem HIV i z AIDS, zapraszamy do kontaktu.

Krajowe Centrum ds. Aids
02-829 Warszawa, ul.Samsonowska 1
tel. 801 888 448 lub 22 692 82 26
aids@aids.gov.pl

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin, które nie są w stanie same przebrnąć przez procedury sądowe, a także potrzebują wsparcia psychologicznego, aby powrócić do pełni życia osobistego, zawodowego i społecznego.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ
02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 13
tel. 22 668 70 00
pogotowie@niebieskalinia.pl

Dyżurnet.pl to zespół ekspertów Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, działający jako punkt kontaktowy do zgłaszania nielegalnych treści w Internecie, szczególnie związanych z seksualnym wykorzystywaniem dzieci. Zgłoszenia o potencjalnie nielegalnych treściach można przekazać za pomocą formularza kontaktowego, na adres mailowy lub za pomocą infolinii.

NASK Dyżurnet.pl
01-045 Warszawa, ul. Kolska 12
tel. 0 801 615 005
dyzurnet@dyzurnet.pl

W każdy wtorek od godziny 16:00 do 18:00 w siedzibie Działu Klub Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Markowej 22 prowadzone jest poradnictwo z zakresu narkomanii. Poradnictwo zajmuje się m.in. udzieleniem informacji i wsparcia osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem, ich rodzinom oraz przedstawicielom różnych instytucji z terenu Rudy Śląskiej zainteresowanym uzyskaniem wiedzy na temat uzależnienia od środków psychoaktywnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
41-709 Ruda Śląska, ul. Markowej 20
tel. 508 359 438 lub 32 344 03 00 wew. 320, 374
sekretariat@mops.rsl.pl

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Rudzie Śląskiej jest jedyną w mieście publiczna placówka realizującą bezpłatnie działania diagnostyczno–terapeutyczne. Placówka obsługuje dzieci – od urodzenia do zakończenia szkoły, ich rodziców oraz nauczycieli.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rudzie Ślaskiej
41-705 Ruda Śląska, ul. Chrobrego 6
tel. 32 248 73 06
sekretariat@ppprudaslaska.pl

Kampania 4U! została przygotowana przez Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w celu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie zapobiegania i reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW
00-993 Warszawa, ul. Rakowiecka 2A
tel. 22 58 59 477

Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie realizuje zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie
41-717 Ruda Śląska ul. Plebiscytowa 12
tel. 32 243 18 29