Uchwałą Nr 535/XXVII/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dniem 1 września 2008 roku powołano do życia Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, który po połączeniu z Centrum Kształcenia Praktycznego utworzył Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej.

5 marca 2010 roku podpisano umowę na realizację projektu pod nazwą Rozbudowa i budowa sal dydaktycznych w budynku CKPiDZ w Rudzie Śląskiej przy ul. Planty Kowalskiego 3, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, w ramach działania 8.3 Infrastruktura kształcenia ustawicznego RPO WSL. Wysokość przyznanej dotacji wynosiła 3 000 545,94 zł.​ Zakres projektu obejmował rozbudowę, remont i wyposażenie sal, pracowni, pomieszczeń biurowych oraz socjalnych w celu poprawy warunków kształcenia na poziomie ustawicznym.

W Ośrodku organizuje się i prowadzi kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych w postaci turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników dla uczniów współpracujących z nami szkół oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla zainteresowanych osób dorosłych chcących uzyskać lub uzupełnić swoje kwalifikacje.

WAŻNE DOKUMENTY

Regulamin ośrodka pozaszkolnych form kształcenia