DYREKTOR
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
ogłasza nabór kandydata na stanowisko pracy
REFERENT

1 Wymagania niezbędne od kandydata

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 • posiada wykształcenie minimum średnie,
 • posiada wysoką kulturę osobistą.

2 Wymagania dodatkowe

 • znajomość norm żywieniowych w zakresie podstawowym,
 • umiejętność obsługi kasy fiskalnej,
 • aktualna książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • dobra znajomość obsługi komputerowego oprogramowania biurowego (Word, Excel), poczty elektronicznej, umiejętność korzystania z zasobów Internetu,
 • znajomość przepisów o ochronie danych osobowych,
 • umiejętność współpracy w zespole, odporność na stres, kreatywność, perfekcyjna organizacja pracy.

3 Podstawowy zakres obowiązków obejmuje między innymi

 • wystawianie zleceń produkcyjnych, procesów technologicznych oraz sporządzanie zestawień zbiorczych,
 • przyjmowanie i prowadzenie ewidencji zamówień,
 • przygotowywanie oferty cenowej (kalkulacji) produkcji, przyjęć okolicznościowych,
 • prowadzenie archiwum warsztatu,
 • prowadzenie magazynu warsztatu,
 • sporządzanie raportów fiskalnych,
 • rozliczenie kasy fiskalnej Warsztatu z kasą główną CKZ.

4 Warunki pracy i płacy

 • Umowa o pracę, 3/4 etatu,
 • Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 maja 2018 w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018  poz.936 z późn. zm).

5 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 • w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

6 Wymagane dokumenty

 • list motywacyjny, CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „nabór na stanowisko referent” w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska osobiście lub za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do dnia 18.02.2020 r. do godziny 1300.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie 18.02.2020 r. po godzinie 1400.

Dokumenty kandydatów, które nie spełnią wymogów określonych w ogłoszeniu, a także te, które wpłyną do CKZ w Rudzie Śląskiej po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w CKZ oraz na stronie internetowej CKZ.

Ogłoszenie o naborze w formie elektronicznej