List of active policies

Name Type User consent
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Privacy policy All users
Polityka plików cookies Privacy policy All users

Summary

Zapoznałem/am się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Full policy

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

I. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ulicy Gen. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, reprezentowane przez Dyrektora.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: telefonicznie pod numerem telefonu 32 340 49 18, pod adresem poczty elektronicznej: inspektor@ckz-ruda.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych placówce, określonych przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe, w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 2. W pozostałych przypadkach, co do których brak jest obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawa, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;
IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do realizacji celów opisanych w pkt. III dane mogą być przekazywane:

 1. Podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 2. Podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, między innymi takim jak: policja, sąd, prokuratura;
 3. Innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej;
V.  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. DZ. U. z 2019 r., poz. 553 z póź. zm.) i przepisów wykonawczych do ustawy.
VI.  PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

Na zasadach określonych w przepisach RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od  Administratora:

 1. Dostępu do treści swoich danych osobowych;
 2. Sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. Usunięcia swoich danych osobowych na podstawie art. 17 RODO;
 4. Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach określonych art. 18 RODO;
 5. Przenoszenia swoich danych osobowych na podstawie art. 20 RODO;
 6. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie art. 21 RODO;
VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY
 1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić takiej zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody;
 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania;
VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi, zgodnie z art. 77 RODO do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:

 1. Wymogiem ustawowym, do których podania jest Pani/Pan zobowiązana/y. W przypadku, gdy nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 2. Dobrowolne, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody.
X.  ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że decyzje podejmowane przez placówkę nie zapadają automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili.


Summary

Zapoznałem/am się z Polityką plików cookies

Full policy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszej platformy bez zmian ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na zamieszczenie ich w urządzeniu.

Co to jest plik „cookie”?

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). W plikach cookies zawarte są różne informacje, które są często niezbędne, aby strona działała prawidłowo. Cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu.

W jakim celu używamy plików cookies?

Pliki cookies wykorzystujemy w celach funkcjonalnych oraz aby ustanowić, utrzymać oraz zabezpieczyć sesję użytkownika.

Jak długo będziemy korzystać z plików cookies?

Wszystkie pliki cookies dzielimy ze względu na czas na jaki są instalowane w przeglądarce użytkownika na:  

Pliki cookies sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Pliki cookies stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Czy mogę zrezygnować z akceptowania cookies?

Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i odrzucać prośby o instalowanie ciasteczek. Zanim jednak zdecydujesz się zmienić ustawienia, zwróć uwagę, że ciasteczka służą Twojej wygodzie korzystania ze strony.

Co się stanie, jeśli nie zgodzisz się na korzystanie z plików cookies?

Powinieneś wiedzieć, że niektóre pliki cookies są niezbędne do korzystania z platformy. Jeśli je całkowicie zablokujesz, nie zalogujesz się do niej.

Jak wyłączyć obsługę ciasteczek?

W każdej chwili możesz usunąć ciasteczka z Twojej przeglądarki oraz zablokować możliwość ich ponownej instalacji.

W zależności od wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarki, opcja usunięcia lub cofnięcia zgody na instalacje plików cookies może się różnić. Dokładne instrukcje dotyczące zarządzania plikami cookies w najczęściej używanych przeglądarkach znajdziesz poniżej:

Dla przeglądarki Firefox

Dla przeglądarki Google Chrome

Dla przeglądarki Opera

Dla przeglądarki Safari

Dla przeglądarki Microsoft Edge

Pliki cookies wykorzystywane na platformie

W poniższej tabeli wymieniono pliki cookies których używamy.

Nazwa pliku cookies Cel, powód Wygaśnięcie Więcej informacji
MoodleSession Musisz zezwolić na ten plik cookies w swojej przeglądarce, aby zapewnić ciągłość i utrzymać logowanie ze strony na stronę. Kiedy wylogujesz się lub zamkniesz przeglądarkę, ten plik cookies zostanie zniszczony (w Twojej przeglądarce i na serwerze).
MOODLEID Zapamiętuje twoją nazwę użytkownika w przeglądarce. Oznacza to, że po powrocie do tej witryny pole nazwy użytkownika na stronie logowania będzie już wypełnione. Możesz odrzucić ten plik cookies - wystarczy, że będziesz musiał ponownie wpisać swoją nazwę użytkownika przy każdym logowaniu.