W TRAKCIE REALIZACJI

CZAS TRWANIA KSZTAŁCENIA 28.01.2020 - 27.11.2020

TG.07 Sporządzanie potraw i napojów

512001 Kucharz

343404 Technik żywienia i usług gastronomicznych

Wniosek o zwolnienie z części zajęć dotyczących treści kształcenia lub efektów kształcenia

Oświadczenie dotyczące ubezpieczenia

Deklaracja przystąpienia do egzaminu

Plan zajęć - Grupa 1

Plan zajęć - Grupa 2

OFERTA EDUKACYJNA

Zapraszamy wszystkie osoby dorosłe, zarówno pracujące jak i niepracujące, chcące uzyskać lub uzupełnić swoje kwalifikacje zawodowe do skorzystania z nauki, w ramach KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH. Nauka trwa od sześciu do dziesięciu miesięcy w ramach jednej kwalifikacji, w systemie dogodnym dla Państwa.

Całość kształcenia, zarówno teoretycznego jak i praktycznego odbywa się w nowoczesnych i w pełni wyposażonych pracowniach i warsztatach Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej.

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie, w naszym ośrodku egzaminacyjnym. Dzięki naszej kadrze dydaktycznej (wszyscy nauczyciele posiadają wyższe, kierunkowe wykształcenie, wieloletni staż pracy pedagogicznej, od wielu lat są egzaminatorami OKE), mamy bardzo wysoką średnią zdawalność egzaminów zawodowych. W niektórych zawodach zdawalność wynosiła 100%.

Nabór prowadzimy w niżej wymienionych kwalifikacjach:

  • TG.07 Sporządzanie potraw i napojów – 512001 Kucharz, 343404 Technik żywienia i usług gastronomicznych
  • EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych – 741103 Elektryk, 311303 Technik elektryk
  • AU.14 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych – 753105 Krawiec, 311941 Technik przemysłu mody
  • MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających 722307 Operator obrabiarek skrawających, 311504 Technik mechanik
  • AU.26 Projektowanie fryzur – 514105 Technik usług fryzjerskich

REKRUTACJA - WYMAGANE DOKUMENTY

Regulamin kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Wniosek o przyjęcia na kwalifikacyjny kurs zawodowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (gimnazjum, 8-letnia szkoła podstawowa, zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, liceum)

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych określa minimalną liczbę słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego prowadzonego przez publiczne szkoły, placówki lub ośrodki – tj. 20 osób. Za zgodą organu prowadzącego liczba słuchaczy może być mniejsza niż 20. Przepis ten nie dotyczy innych podmiotów prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe (np. szkół i placówek niepublicznych).

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest jedną z pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, adresowanego do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, podlegają obowiązkowi nauki, który – po ukończeniu gimnazjum – spełnia się przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej, albo przez realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy. Wyjątkowe przypadki, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy, wskazuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.

Na kwalifikacyjny kurs zawodowy można zatem przyjąć osobę, która nie ukończyła gimnazjum, pod warunkiem, iż posiada ukończone 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą być uczestnikami kwalifikacyjnych kursów zawodowych tylko w sytuacji, gdy posiadają ukończone gimnazjum oraz spełniają przesłanki warunkujące możliwości spełniania w tej formie obowiązku nauki.

Tak. W trakcie kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym słuchacz ma obowiązek odbycia praktyk zawodowych, jeżeli z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wynika, że kwalifikacja kształcona na kursie została wyodrębniona w zawodzie nauczanym na poziomie technika. Wymiar praktyk powinien być zróżnicowany w zależności od tego, czy kwalifikacja kształcona na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest jedyną, czy też jedną z dwóch lub z trzech kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. W przypadku zawodów „dwukwalifikacyjnych” i „trzykwalifikacyjnych” określony w podstawie programowej kształcenia w zawodach wymiar praktyk zawodowych należy rozdzielić odpowiednio pomiędzy wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie. Natomiast w przypadku zawodów „jednokwalifikacyjnych” wymiar praktyk zawodowych na kwalifikacyjnym kursie zawodowym obejmującym kwalifikację wyodrębnioną w tym zawodzie musi być równy wymiarowi praktyk określonemu dla danego zawodu w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Wymiar praktyk zawodowych, jak również zakres wiadomości i umiejętności nabywanych na tych praktykach, powinien być określony w programie nauczania realizowanym na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.

Nie. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technika może uzyskać osoba, która posiada wykształcenie średnie oraz świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie. Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej, który zamierza ubiegać się o dyplom technika, powinien zatem uzyskać:

  • świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie – poprzez zdanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w zakresie tych kwalifikacji,
  • wykształcenie średnie – poprzez ukończenie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych lub zdanie egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, przeprowadzanych przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Zasady przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie określają przepisy rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Terminy egzaminów ustalają dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych, w uzgodnieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej obowiązany jest ogłosić termin egzaminu na stronie internetowej komisji nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu.

Tak, pod warunkiem jednakże, iż spełnia wymogi określone w § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 188). Zgodnie z tym przepisem, do egzaminu eksternistycznego zawodowego dopuszcza się osobę, która:

  • ukończyła gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową oraz
  • co najmniej dwa lata kształciła się lub pracowała, w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.

Nie. Możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika nie jest uzależniona od zdania egzaminu maturalnego. Warunkiem uzyskania tego dyplomu jest uzyskanie świadectw potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz wykształcenia średniego.

Tak. Każdą z kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie potwierdza się odrębnie. W przypadku zawodów dwu – lub trójkwalifikacyjnych kolejność potwierdzania poszczególnych kwalifikacji jest dowolna.

Tak. Potwierdzanie kwalifikacji w zawodzie następuje w systemie egzaminów zewnętrznych, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne i nie może kolidować z tokiem kształcenia w szkole.