OFERTA EDUKACYJNA

Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej zaprasza pracodawców i pracowników do podwyższenia swoich kwalifikacji zawodowych. Proponujemy Państwu uczestniczenie w KURSIE PEDAGOGICZNYM DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU. Kurs przeznaczony jest dla osób planujących podjęcie pracy w charakterze instruktora praktycznej nauki zawodu. Kurs obejmuje 80 godzin zajęć edukacyjnych realizowanych w dogodnych dla Państwa godzinach. Termin kursu zostanie uzgodniony indywidualnie. Uczestnicy kursu otrzymają, zaświadczenie ukończenia kursu stanowiące załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS

Warunkiem przyjęcia na kurs zgodnie z § 10 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, jest, aby kandydat posiadał:

 • co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będzie nauczać,
 • uczestnik kursu niemający tytułu mistrza w zawodzie:
   • świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będzie nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będzie nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać, lub
   • świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będzie nauczać oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
   • świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będzie nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
   • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będzie nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać.

WYBRANE TREŚCI NAUCZANIA REALIZOWANE W RAMACH KURSU

 • Wybrane zagadnienia z pedagogiki – 20 godzin w tym 12 godz. zajęć teoretycznych i 8 godz. ćwiczeń:
   • pedagogika i nauki z nią współdziałające – 4 godz. zajęć teoretycznych,
   • cele dydaktyczne – 6 godz. w tym 2 godz. zajęć teoretycznych i 4 godz. ćwiczeń,
   • rodzaje strategii w nauczaniu – 4 godz. zajęć teoretycznych,
   • rola instruktora praktycznej nauki zawodu w kształceniu osobowości ucznia – 6 godz. w tym 2 godz. zajęć teoretycznych i 4 godz. ćwiczeń,
   • uwarunkowania pracy oświatowej z dorosłymi – 2 godz. zajęć teoretycznych.
 • Wybrane zagadnienia z psychologii – 20 godzin w tym 12 godz. zajęć teoretycznych i 8 godz. ćwiczeń:
   • podstawowe pojęcia z psychologii – 4 godz. w tym 2 godz. zajęć teoretycznych i 2 godz. ćwiczeń,
   • elementy psychologii rozwojowej (dorastanie, lata młodzieńcze, właściwości psychiczne człowieka dorosłego) – 2 godz. zajęć teoretycznych,
   • procesy poznawcze człowieka – 5 godz. w tym 3 godz. zajęć teoretycznych i 2 godz. ćwiczeń,
   • elementy działania – 4 godz. zajęć teoretycznych
   • elementy psychologii pracy – 5 godz. w tym 1 godz. zajęć teoretycznych i 4 godz. ćwiczeń,
 • Metodyka praktycznej nauki zawodu – 30 godzin zajęć teoretycznych w tym 15 godzin ćwiczeń:
   • podstawowe pojęcia – 2 godz. zajęć teoretycznych
   • kształcenie ogólne a kształcenie zawodowe – 2 godz. zajęć teoretycznych,
   • charakterystyka i struktura procesu nauczania, uczenia się – 3 godz. zajęć teoretycznych,
   • zasady nauczania – 2 godz. zajęć teoretycznych,
   • metody nauczania – 2 godz. zajęć teoretycznych,
   • baza technodydaktyczna praktycznego nauczania zawodu – 2 godz. zajęć teoretycznych,
   • planowanie pracy dydaktyczno- wychowawczej – 5 godz. w tym 1 godz. zajęć teoretycznych i 4 godz. ćwiczeń,
   • struktura zajęć praktycznych – 4 godz. w tym 1 godz. zajęć teoretycznych i 3 godz. ćwiczeń,
   • kontrola i ocena działań uczniów na zajęciach praktycznych – 4 godz. w tym 1 godz. zajęć teoretycznych i 3 godz. ćwiczeń.
 • Praktyka zawodowa – 10 godzin zajęć praktycznych (zapewniamy zarówno obserwowanie zajęć jak i ćwiczenia z prowadzenia zajęć z uczniami).