Sprawozdanie finansowe za rok 2022 sporządzone na dzień 31.12.2022 r.

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 składa się z:

  • bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,
  • informacji dodatkowej,
  • rachunku zysków i strat (wariant porównawczy),
  • zestawienia zmian w funduszu jednostki.

 

Załączniki: