Sprawozdanie finansowe za rok 2020 składa się z:

  • bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,
  • informacji dodatkowej,
  • załącznika nr 1 do Informacji dodatkowej,
  • załącznika nr 2 do Informacji dodatkowej,
  • załącznika nr 3 do Informacji dodatkowej,
  • rachunku zysków i strat (wariant porównawczy),
  • skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego,
  • zestawienia zmian w funduszu jednostki.