Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej informuje, że posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego:

Lp.Nazwa składnikaNumer inwentarzowyIlośćData zakupuUwagi do stanu technicznegoSposób zagospodarowaniaWartość rynkowa
1 Komputer przenośny z
systemem DELL
I-A/011-491B/14
I-A/011-487B/14
1 Bilans
otwarcia
2012
Komputer przestarzały
technologicznie
Administracja, ul. Gen.
Hallera 6, 41-709 Ruda
Śląska
339,16 zł
2 Drukarka laserowa
Brother HL-5340DL
I-A/011-491B/14
I-A/011-487B/14
1 13.12.2012 Niesprawny bęben
światłoczuły oraz
nagrzewnica
Administracja, ul. Gen.
Hallera 6, 41-709 Ruda
Śląska
64,24 zł
3 Drukarka HP Color
LaserJet CP3505
I-A/013-491B/63
I-A/013-487B/63
1 Bilans
otwarcia
2011
Uszkodzony zamek dźwigni
czarnego tonera.
Uszkodzony mechanizm
blokady tonerów.
Problemy z kalibracją
urządzenia.
Administracja, ul. Gen.
Hallera 6, 41-709 Ruda
Śląska
2322,95 zł

Wniosek należy składać w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia w sekretariacie CKZ lub przesłać na adres: Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej, ul. Gen. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wnioski powinny zawierać:

 • dane oferenta - w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek - nazwę, adres i siedzibę,
 • wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą,
 • ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego.

Informujemy o możliwości dołączenia do już trwających kwalifikacyjnych kursów zawodowych:

 • MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających (Operator obrabiarek skrawających)
 • ELE.02 Montaż, uruchamiania i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych (Elektryk)

Warunkiem koniecznym jest uzupełnienie we własnym zakresie materiału zrealizowanego już na kilku wcześniejszych zajęciach. Kursy zostaną wznowione we wrześniu.

Osoby chętne proszone są o kontakt z sekretariatem CKZ pod numerem telefonu (32) 248-73-80

Centrum Kształcenia Zawodowego informuje, że dzień 04.06.2021 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w tym czasie prowadził będzie Warsztat gastronomiczny, ul. Gliniana 2, 41-711 Ruda Śląska.

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych
  z objawami COVID-19.
 2. Zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
 4. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.
 6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

Środki bezpieczeństwa osobistego

 1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).
 2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  1. podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  2. wychodzi do toalety
  3. podchodzi do niego asystent techniczny lub egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego)
  4. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 4. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 5. Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
 6. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów i urządzeń.

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

 1. W przypadku egzaminu z przedmiotów/kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, zdający mają obowiązek korzystania ze środka do dezynfekcji przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia oraz po skorzystaniu z tego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

 1. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 2. Zdający są proszeni, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
 3. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

Opracowano na podstawie Wytycznych CKE, MEiN i GIS dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że od 26 kwietnia 2021 r. wznawiamy zajęcia praktyczne w formie stacjonarnej dla uczniów wszystkich klas.

Zajęcia będą odbywać się w reżimie sanitarnym zgodnie z harmonogramem obowiązującym przed wiosenną przerwą świąteczną. W przypadku pytań proszę kontaktować się z danym warsztatem, w którym odbywają się zajęcia.