Informacja o udzieleniu zamówienia

Oznaczenie sprawy: CKZ.2701.1.2019/AZAZ

Dotyczy: Zamówienia na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B – stanowiące Zadanie Nr 4 Projektu „Absolwent z atrakcyjnym zawodem – program aktywizacji i rozwoju kompetencji wśród uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 11.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 prowadzonym w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

Działając na podstawie: §26 Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, Zamawiający informuje, że zawarto umowę z:

Ośrodkiem Szkolenia Kierowców „BOLID” Barbara Poranek
41-709 Ruda Śląska, ul. Pokoju 5/4

w dniu 30 grudnia 2019 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia