Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych
Czas realizacji projektu: rok 2012

Strona internetowa projektu: https://ckz-ruda.pl/Fachowiecwzawodzie/index.php

Głównym celem projektu było formalne potwierdzanie kwalifikacji zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny, osób pracujących i niepracujących mieszkających na terenie województwa śląskiego, chcących z własnej inicjatywy je uzupełnić lub podwyższyć poprzez zdanie egzaminu państwowego (na tytuł zawodowy lub tytuł zawodowy mistrza). Projekt miał na celu potwierdzenie posiadanych kwalifikacji wśród 200 uczestników projektu, w tym 129 kobiet od 1 lutego 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. w zawodach: Kucharz małej gastronomii – 30 osób na tytuł zawodowy mistrza, Fryzjer – 50 osób na tytuł zawodowy mistrza, Operator obrabiarek skrawających – 20 osób na tytuł zawodowy mistrza, Sprzedawca – 100 osób na tytuł zawodowy.