Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej od czerwca 2004 roku jest ośrodkiem egzaminacyjnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie. Poniżej przestawiamy najważniejsze informacje związane z egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

WSPÓLNA ORGANIZACJA EGZAMINU

Dyrektor ucznia / absolwenta przystępującego do części praktycznej egzaminu zawodowego informuje dyrektora placówki lub centrum lub pracodawcę o przystąpieniu ucznia lub absolwenta do części praktycznej egzaminu zawodowego w danej placówce, danym centrum lub u danego pracodawcy nie później niż na 2 miesiące przed pierwszym dniem terminu głównego egzaminu zawodowego, określonym w komunikacie Centralnej Komisji Edukacyjnej.

Porozumienie w zakresie wspólnej organizacji egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Załącznik 15

Załącznik 16

PODSTAWA PROGRAMOWA

Egzamin zawodowy, czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie.

Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w ‎‎podstawie programowej kształcenia w zawodach.

STRUKTURA EGZAMINU ZAWODOWEGO

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 ‎‎zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna ‎ ‎jest prawidłowa. ‎Część pisemna może być zdawana z wykorzystaniem wydrukowanych papierowych arkuszy ‎egzaminacyjnych lub przy komputerze.‎

Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej ‎kwalifikacji określony ‎jest w informatorze.‎ Dodatkowo na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu ‎egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, ‎których nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

OPŁATY 

Egzamin jest bezpłatny dla uczniów i słuchaczy.‎

W przypadku absolwentów opłata jest pobierana w razie trzeciego i kolejnego podejścia. ‎

W przypadku młodocianych pracowników koszty egzaminu pokrywa pracodawca.

Osoby przystępujące do egzaminu zawodowego w trybie egzaminu eksternistycznego także wnoszą ‎opłatę.‎

LAUREACI I FINALIŚCI

Laureaci i finaliści turniejów i olimpiad tematycznie związanych z wybranym obszarem ‎kształcenia są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w ‎zawodzie i na świadectwie potwierdzającym kwalifikację w zawodzie otrzymują najwyższy ‎wynik.‎

Wykaz turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy, uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, ogłaszany jest przez ministra właściwego spraw oświaty i wychowania (Ministra Edukacji Narodowej) w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż na 2 lata przed terminem ich przeprowadzania.

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW EGZAMINU

Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu zawodowego – na podstawie ‎‎odpowiednich dokumentów – przysługuje osobom:‎

Szczegółowe sposoby dostosowania są wymienione w komunikacie dyrektora CKE, który publikowany jest nie później niż do 1 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin zawodowy.

ZDANIE EGZAMINU

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.

INFORMATORY 

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała informatory dotyczące egzaminu ‎potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które zawierają m.in. ‎przykładowe pytania i ‎zadania.

AU.14 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

EE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

TG.07 Sporządzanie potraw i napojów

T.06 Sporządzanie potraw i napojów

BD.14 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

BD.04 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

MG.12 Technik pojazdów samochodowych

MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

MG.23 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych

E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

AU.20 Prowadzenie sprzedaży

MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW W SESJI CZERWIEC-LIPIEC 2020 R.

Egzamin pisemny:

Zawód
Kwalifikacja
Czas trwania egzaminu
Forma egzaminu
Miejsce odbywania egzaminu
Szkoła / Placówka kierująca zdających
Data egzaminu
Godzina rozpoczęcia egzaminu
Krawiec 753105
AU.14 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
60 minut
D
41-709 Ruda Śląska, ul. Gen. Hallera 6
Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
23.06.2020 r.
10:00
Operator obrabiarek skrawających 722307
MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających
60 minut
D
41-709 Ruda Śląska, ul. Gen. Hallera 6
Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
23.06.2020 r.
10:00

Egzamin praktyczny

Zawód
Kwalifikacja
Czas trwania egzaminu
Forma egzaminu
Miejsce odbywania egzaminu
Szkoła / Placówka kierująca zdających
Data egzaminu
Godzina rozpoczęcia egzaminu
Operator obrabiarek skrawających 722307
MG.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających
120 minut
W
41-709 Ruda Śląska, ul. Gen. Hallera 6
Zespół Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej
02.07.2020
8:00, 12:00
Zespół Szkół nr 4 w Rudzie Śląskiej
02.07.2020
12:00
03.07.2020
8:00
Zespół Szkół Technicznych nr 2 w Chorzowie
03.07.2020
12:00
Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Ślaśkiej
02.07.2020
12:00, 16:00
Technik mechatronik 311410
EE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
150 minut
W
41-709 Ruda Śląska, ul. Planty Kowalskiego 3
Zespół Szkół nr 4 w Rudzie Śląskiej
29.06.2020
8:00, 12:00
30.06.2020
8:00, 12:00
Kucharz 512001
TG.07 Sporządzenia potraw i napojów
120 minut
W
41-707 Ruda Śląska, ul. Oświęcimska 90
Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
29.06.2020
8:00, 12:00
02.07.2020
8:00
Zespół Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej
29.06.2020
16:00
02.07.2020
12:00
03.07.2020
12:00
Zespół Szkół nr 4 w Rudzie Śląskiej
03.07.2020
8:00
Zespół Edukacji Wspomagającej w Świętochłowicach
03.07.2020
8:00
Rzemieślnicza Branżowa Szkołą I Stopnia w Katowicach
03.07.2020
12:00
Kucharz 512001 Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404
T.06 Sporządzanie potraw i napojów
120 minut
W
41-707 Ruda Śląska, ul. Oświęcimska 90
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
01.07.2020
12:00
Murarz-tynkarz 711204
BD.14. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
210 minut
W
41-707 Ruda Śląska, ul. Tunkla 147
Zespół szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
30.06.2020
9:00
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
180 minut
W
41-707 Ruda Śląska, ul. Tunkla 147
Zespół Szkół nr 4 w Rudzie Śląskiej
01.07.2020
9:00, 15:00
Elektryk / Technik elektryk
EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
180 minut
W
41-707 Ruda Śląska, ul. Tunkla 147
Zespół Szkół nr 3 w Rudzie Ślaskiej
29.06.2020
9:00
30.06.2020
9:00
Zespół Szkół nr 4 w Rudzie Śląskiej
01.07.2020
9:00
Technik pojazdów samochodowych 311513
Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
120 minut
W
41-707 Ruda Śląska, ul. Tunkla 147
Zespół Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej
29.06.2020
8:00, 12:00, 16:00
30.06.2020
8:00, 12:00
Mechanik pojazdów samochodowych 723103
MG.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
120 minut
W
41-707 Ruda Śląska, ul. Tunkla 147
Zespół Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej
01.07.2020
8:00, 12:00, 16:00
Zespół Szkół nr 4 w Rudzie Śląskiej
02.07.2020
8:00
Zespół Szkół Technicznych nr 2 w Chorzowie
02.07.2020
12:00, 16:00
03.07.2020
8:00
KKZ Sp. z o.o. Wrocław
03.07.2020
8:00
Rzemieślnicza Branżowa Szkoła i Stopnia w Katowicach
03.07.2020
12:00
Mechanik pojazdów samochodowych 723103
M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
120 minut
W
41-707 Ruda Śląska, ul. Tunkla 147
Zespół Edukacji Wspomagającej w Świętochłowicach
30.06.2020
16:00
Mechanik motocyklowy 723107
MG.23. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych
120 minut
W
41-707 Ruda Śląska, ul. Tunkla 147
Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych w Zabrzu
01.07.2020
8:00, 12:00
Elektryk 741103
E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
180 minut
W
41-707 Ruda Śląska, ul. Tunkla 147
Zespół Szkół nr 4 w Rudzie Śląskiej
30.06.2020
15:00
Elektryk 741103
E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
180 minut
W
41-707 Ruda Śląska, ul. Tunkla 147
Zespół Szkół nr 4 w Rudzie Śląskiej
29.06.2020
15:00
Fryzjer 514101 Technik usług fryzjerskich 514105
AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
180 minut
W
41-709 Ruda Śląska, ul. Gen. Hallera 6
Zespół Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej
29.06.2020
9:00, 15:00
30.06.2020
9:00
Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych w Bytomiu
30.06.2020
15:00
Zespół Szkół nr 4 w Rudzie Śląskiej
30.06.2020
15:00
01.07.2020
9:00, 15:00
Zespół Szkół Technicznych nr 2 w Chorzowie
02.07.2020
9:00
Krawiec 753105
AU.14 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
180 minut
W
41-709 Ruda Śląska, ul. Planty Kowalskiego 3
Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
29.06.2020
9:00, 15:00
30.06.2020
9:00, 15:00
01.07.2020
15:00
Sprzedawca 522301
AU.20 Prowadzenie sprzedaży
150 minut
W
41-709 Ruda Śląska, ul. Planty Kowalskiego 3
Zespół Szkół nr 4 w Rudzie Śląskiej
29.06.2020
8:00, 12:00
Zespół Szkół w Bytomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
29.06.2020
16:00
01.07.2020
12:00
Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Piekarach Śląskich
29.06.2020
16:00
01.07.2020
8:00
Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu
30.06.2020
8:00
Zespół Szkół nr 7 w Rudzie Śląskiej
30.06.2020
12:00
03.07.2020
16:00
Zespół Szkół nr 1 w Rudzie Śląskiej
30.06.2020
16:00
01.07.2020
16:00
Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych w Bytomiu
01.07.2020
8:00
01.07.2020
16:00
02.07.2020
8:00, 12:00, 16:00
03.07.2020
8:00
Zespół Edukacji Wspomagającej w Świętochłowicach
01.07.2020
12:00
Zespół Szkół Technicznych nr 2 w Chorzowie
03.07.2020
12:00
Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia w Katowicach
03.07.2020
12:00

TERMINY I WYNIKI EGZAMINÓW

Udostępnienie wyników egzaminu dla sesji czerwiec – lipiec 2020 r. w serwisie dla zdających nastąpi: 31 sierpnia 2020 r.

Do zalogowania niezbędne są: nr PESEL oraz hasło. Hasła udostępniane są poprzez serwis dyrektorom szkół oraz placówek. OKE w Jaworznie nie udostępnia loginów i haseł podczas rozmowy telefonicznej, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej.

ŚWIADECTWA I DYPLOMY

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową.

Osoba, która posiada świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia, otrzymuje dyplom ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta do dyplomu ‎potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.

Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

Zdający, który nie zdał egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymuje informację o wynikach.

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2020 r.: 31 sierpnia 2020 r.

Termin odebrania świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie zostanie opublikowany, po otrzymaniu tych dokumentów przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej.

GENERATOR WNIOSKU O WYDANIE DYPLOMU

Wniosek do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie o wydanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe wygenerować można z użyciem aplikacji dostępnej na stronie OKE. Wydrukowany i podpisany wniosek należy przesłać wraz z wymaganymi załącznikami na adres: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie, ul. Adama Mickiewicza 4, 43-600 Jaworzno

Procedura wydawania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe