Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej jest publiczną placówką oświatową i działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
 • Artykułów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 • Statutu,
 • Zarządzeń Kuratora,
 • Zarządzeń Dyrektora Szkoły,
 • Szkolnego Systemu Oceniania,
 • Rocznego Planu Pracy Szkoły,
 • Rocznego Planu Nadzoru Pedagogicznego,
 • Rocznego Planu Doskonalenia Nauczycieli,
 • Regulaminu kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych,
 • Regulaminu kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
 • Regulaminu turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników,
 • Regulaminu Rady Pedagogicznej,
 • Regulaminu Warsztatu nr 1,
 • Regulaminu Warsztatu nr 2,
 • Regulaminu Warsztatu nr 3,
 • Regulaminu Warsztatu nr 4,
 • Regulaminu Ośrodka Pozaszkolnych Form Kształcenia.

Organem prowadzącym Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej jest Miasto Ruda Śląska. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach. Na czele szkoły stoi Dyrektor.

DOKUMENTY

Statut Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej

Regulamin pracy Rady Pedagogicznej

Regulamin kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Regulamin turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

Regulamin warsztatu mechanicznego

Regulamin warsztatu gastronomicznego

Regulamin warsztatu samochodowo-budowlanego

Regulamin warsztatu usługowego

Regulamin ośrodka pozaszkolnych form kształcenia

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych w zakresie bezpieczeństwa fizycznego

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem u uczniów i nauczycieli

Procedury funkcjonowania Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej od 01.09.2020 r.